Jaarlijks archief: 2011

FWM wordt FWT

Zaterdag 1 oktober 2011 was een bijzondere dag voor de federatie werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWM).

Op deze dag ging FWM verder als FWT in een Techniek-breed samenwerkingsverband op de weg die bijna 70 jaar geleden is ingeslagen. De Vereniging FME-CWM maakte vanaf die dag deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband. De samenwerking is ondermeer gericht op een betere afstemming van de arbeidsvoorwaarden tussen de Cao’s voor de Metaal en Techniek en de Cao Metalektro.

De mogelijkheden om te komen tot één basis Cao, met de mogelijkheid van differentiatie cq maatwerk per bedrijfstak zullen worden onderzocht. Ook een betere afstemming van de pensioenregelingen en intensivering van de samenwerking tussen opleidingsfondsen wordt hierdoor mogelijk. Belangrijk doel van de samenwerking is het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen de sector techniek. Dat is goed nieuws voor de ondernemingen die te kampen hebben met een chronisch tekort aan vakkundig personeel. Ook voor individuele werknemers is het goed nieuws, hun employability neemt toe. FWT is hiermee een van de grootste contractpartijen in de marksector, die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden namens 29.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan 480.000 werknemers.

Cao-akkoord in de Metaal en Techniek

Op 6 april 2011 is FWM het met de vakbonden eens geworden over een principeakkoord met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metaal en Techniek, waarbij een organisatie teruggaat naar de achterban voor nader overleg. Dit akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de betrokken organisaties. Lees verder

Onderhandelaars nemen pauze voor overleg met achterban

Ondanks serieuze pogingen om tot een Cao-resultaat te komen liggen de standpunten van partijen op dit moment nog te ver uit elkaar. Daardoor kon tijdens de derde ronde van het overleg geen overeenstemming worden bereikt over een nieuwe Cao. Partijen hebben daarom besloten om volgende week 6 april de draad weer op te pakken en de tussenliggende tijd te gebruiken voor intern beraad.

Derde overlegronde schuift op naar 30 maart a.s.

Cao-partijen hebben besloten om de derde overlegronde met een week op te schuiven naar de reeds geplande reservedatum woensdag 30 maart. Tijdens de laatste overlegronde is door FWM een integraal voorstel gedaan om te komen tot een Cao-akkoord dat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. In dit voorstel zat ook een aantal elementen m.b.t. arbeidsongeschiktheid die betrekking hebben op additionele voorstellen die tijdens het eerste overleg door de bonden zijn ingebracht en nog niet voldoende konden worden doorgerekend. Vragen die FWM over dit onderwerp heeft gesteld zijn vanwege de korte tijdspanne op dit moment nog onvoldoende beantwoord. Door de bonden is overigens op het integrale voorstel van FWM negatief gereageerd, zoals wij teleurgesteld in ons persbericht van 9 maart al hebben aangegeven.

In het licht van bovenstaande is een overlegronde dan ook niet adequaat op deze korte termijn na de vorige ronde. Daarom is in overleg besloten dat het de voorkeur heeft om eerst de benodigde gegevens af te wachten en de derde overlegronde met een week op te schuiven en de tussenliggende tijd te benutten voor intern beraad.

Knelpunt blijft dat de bonden een veel rooskleuriger beeld hebben van de economische situatie in de Metaal en Techniek dan werkgeversorganisaties

Standpunten van organisaties

De standpunten van de vakbonden voor de huidige Cao-onderhandelingen zijn te vinden bij: