Cao-akkoord in de Metaal en Techniek

Op 6 april 2011 is FWM het met de vakbonden eens geworden over een principeakkoord met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metaal en Techniek, waarbij een organisatie teruggaat naar de achterban voor nader overleg. Dit akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de betrokken organisaties.

De beoogde nieuwe Cao, die een looptijd heeft van 25 maanden (van 1 april 2011 tot 1 mei 2013), bevat structurele loonsverhogingen op 1 oktober 2011 (1%), 1 februari 2012 (1,15%), 1 augustus 2012 (1,15%) en 1 februari 2013 (1,15%). Bedrijven die als gevolg van de economische crisis hebben te maken met leegloop kunnen de loonsverhoging van 1 oktober 2011 doorschuiven naar 1 februari 2012. De betrokken werknemers hebben dan ter compensatie recht op 2 roostervrije dagen.

De opbouw van seniorendagen wordt beperkt; vanaf het bereiken van de 61-jarige leeftijd worden geen extra seniorendagen meer opgebouwd. Het verbod op verplicht overwerk door 55-plussers vervalt.

De bedrijfstak gaat zich inspannen om de re-integratie van arbeidsongeschikten te bevorderen. Ook zullen projecten worden opgezet voor het aan de slag helpen van een Wajongers en werkloze 45-plussers. Tevens worden instrumenten voor levensfasebewust personeelsbeleid ontwikkeld.

Het maken van afspraken over de aanpassing van de pensioenregeling is uitgesteld vanwege het feit dat er op centraal niveau nog geen overeenstemming is over dit onderwerp.