Historie

De huidige FWT werd als Federatie van Werkgeversorganisaties in de Metaalnijverheid opgericht op 10 september 1947.

Het College van Rijksbemiddelaars, wat na de Tweede Wereldoorlog op het gebied van arbeidsvoorwaarden een belangrijk lichaam was, nivelleerde in 1945 de lonen van de geschoolde werknemers. Voor de metaalnijverheid werd in januari 1946 de “Metaalambachtenregeling” vastgesteld. Eind 1947 werd deze regeling, wat in wezen een bindende loonregeling was, vervangen door de “regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de kleine metaalnijverheid”.

Deze bindende regelingen werden voorbereid in de toen bestaande contactcommissie voor de kleinmetaalnijverheid, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

De werkgeversorganisaties die in de contactcommissie voor de kleinmetaalnijverheid participeerden namen in 1947 twee besluiten die voor de huidige overlegstructuur in de Metaal en Techniek nog steeds van belang zijn. Samen met de werknemersorganisaties werd de Vakraad voor de kleine Metaalnijverheid opgericht en tevens werd er een commissie gevormd die mede tot taak had de verschillende werkgeversorganisaties in de Metaal nader tot elkaar te brengen.

Dit resulteerde in de oprichting van de Federatie van Werkgeversorganisaties in de Metaalnijverheid op 10 september 1947. Hoewel de statuten in de achterliggende 60 jaar een paar keer op een aantal punten werden gewijzigd is de doelstelling van het huidige FWT ongewijzigd gebleven.

“De FWT stelt zich ten doel om, met behoud van zelfstandigheid van haar leden, de onderlinge samenwerking te bevorderen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Het belangrijkste gemeenschappelijke doel is het namens de leden sluiten van een cao met de vakverenigingen.”

Voortrekkersrol Cao’s Metaal en Techniek

In ruim 60 jaar is de FWT gegroeid van een reactieve organisatie op arbeidsvoorwaardelijk terrein tot een proactieve organisatie met een eigen arbeidsvoorwaardennota als inzet voor de cao-onderhandelingen. In de Metaal en Techniek is als gevolg van goede samenwerking gekoppeld aan schaalvoordeel een uitstekende pensioenregeling gerealiseerd die voldoet aan alle van overheidswege geldende regels en voorschriften.

O&O fondsen op het niveau van brancheorganisaties, dus direct aangesloten op de dagelijkse praktijk van de ondernemingen, vervullen een belangrijke rol en maken het mogelijk goed in te spelen op noodzakelijke investeringen in gericht beroepsonderwijs en imagoverbetering van vaklieden.

In een uniek samenwerkingsverband met commerciële verzekeraars en onze eigen verzekeraar NV Schade is als gevolg van de stelselwijziging sociale zekerheid tegen aantrekkelijke condities een drietal nieuwe verzekeringsproducten in de Metaal en Techniek afgesproken.

Ook de betekenis van het sociaal fonds was en is belangrijk voor de gezamenlijke bekostiging van relevante activiteiten in de verschillende sectoren van de Metaal en Techniek. Bijkomend belangrijk voordeel voor de Metaal en Techniek is dat heffingen, administratie en vermogensbeheer van alle fondsen en regelingen worden verricht door de eigen uitvoerder MN. De cao’s in de Metaal en Techniek zijn als gevolg van goede en langdurige samenwerking modern en flexibel qua vormgeving. Kiezen en Ruilen biedt bij wijze van voorbeeld ondernemingen de ruimte om 40 uur te laten werken zonder extra kosten in de vorm van toeslagen.