Nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek

Werkgeversorganisaties, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek, en vakbonden hebben op 3 april een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek. De nieuwe regeling bestaat uit een solidaire premieregeling, een verplichte basisregeling en vrijwillige aanvullende regelingen en treedt in werking op 1 januari 2026. Met ingang van die datum worden de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ‘invaren’ genoemd. De nieuwe pensioenregeling vloeit voort uit de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die sinds 1 juli 2023 van kracht is.

Transitieplan
Sociale partners hebben de (overgang naar de) nieuwe regeling vastgelegd in een transitieplan. Uitgangspunt is een evenwichtige behandeling van de deelnemers uit alle leeftijdsgroepen (inclusief alle pensioengerechtigden). Dit betekent onder meer dat alle opgebouwde pensioenrechten van deelnemers overgaan naar de nieuwe regeling. Het transitieplan wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Uitvoering bij PMT
PMT zorgt voor een evenwichtige overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds wordt ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe regeling en verzorgt de communicatie met de (verplicht en vrijwillig) aangesloten werkgevers, (ex-)werknemers en pensioengerechtigden. Sociale partners monitoren bij en na de overgang naar de nieuwe pensioenregeling of de evenwichtigheid en de doelstellingen van de nieuwe regeling worden gerealiseerd.

> Lees de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling.