Bestuur

Raad van Ondernemers

In het bestuur van de FWT hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties die lid zijn van de FWT. De vertegenwoordiger van een organisatie dient een ondernemer te zijn die, hetzij lid is van het bestuur, hetzij lid is van de sociale commissie van deze organisatie.

Presidium

De ROM kiest uit zijn midden een voorzitter en twee vice-voorzitters, tezamen vormend het presidium van de FWT.

De Secretarissenvergadering

De secretarissenvergadering adviseert de ROM inzake het door de FWT te voeren beleid en inzake de door de ROM te nemen besluiten. Leden van de secretarissenvergadering zijn (algemeen) secretarissen, c.q. directeuren, van de leden-organisaties. De secretaris van de FWT is lid en voorzitter van de secretarissenvergadering.