Categoriearchief: Nieuws 2024

Ultieme poging werkgevers: stevig eindbod voor cao’s Metaal en Techniek

Werkgevers en vakbonden zijn het tot nu toe niet eens geworden over nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek. De vakbonden bieden helaas geen ruimte voor verdere onderhandelingen. Daarom hebben de werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), een eindbod gedaan voor de nieuwe cao’s. Cao-onderhandelaar Ron Follon van FWT: ‘Met ons eindbod doen we als werkgevers een ultieme poging om tot een cao-akkoord te komen. Dit is een stevig eindbod en het doet recht aan de belangen van werknemers. Tegelijkertijd hebben we oog voor de continuïteit van onze bedrijven. We hebben te maken met een afkoelende economie, onder meer door de stikstofproblematiek en netcongestie.’

Loon
Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers de vakbonden een eindbod voor een cao met een looptijd van 22 maanden (1 april 2024 – 1 februari 2026) en een totale loonstijging van 9,19%. Die stijging bestaat uit een loonsverhoging van 7% op 1 juli 2024, een loonstijging van 50 euro per maand  op 1 april 2025 en een loonsverhoging van 0,75% op 1 januari 2026. Voor jongeren betekent het eindbod zelfs een loonsverhoging van zeker 10%.

Seniorendagen
De werkgevers willen de staffel van de seniorendagen laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de datum waarop de AOW ingaat. De ingangsdatum van de ontzie-maatregelen groeit daardoor mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers. De staffel schuift op met het opschuiven van de AOW.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) maakt het mogelijk om werknemers drie jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. De werkgevers zijn bereid om de premie voor de RVU met ingang van 1 januari 2025 te hervatten, tot 1 januari 2026. De premie bedraagt 0,25%.

> Lees het volledige eindbod van de werkgevers.

Voor nadere informatie naar aanleiding van dit bericht: Ron Follon, cao-onderhandelaar namens FWT, 06 22564639, RonFollon@fwt.nl

 

Nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek

Werkgeversorganisaties, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek, en vakbonden hebben op 3 april een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek. De nieuwe regeling bestaat uit een solidaire premieregeling, een verplichte basisregeling en vrijwillige aanvullende regelingen en treedt in werking op 1 januari 2026. Met ingang van die datum worden de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ‘invaren’ genoemd. De nieuwe pensioenregeling vloeit voort uit de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die sinds 1 juli 2023 van kracht is.

Transitieplan
Sociale partners hebben de (overgang naar de) nieuwe regeling vastgelegd in een transitieplan. Uitgangspunt is een evenwichtige behandeling van de deelnemers uit alle leeftijdsgroepen (inclusief alle pensioengerechtigden). Dit betekent onder meer dat alle opgebouwde pensioenrechten van deelnemers overgaan naar de nieuwe regeling. Het transitieplan wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Uitvoering bij PMT
PMT zorgt voor een evenwichtige overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds wordt ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe regeling en verzorgt de communicatie met de (verplicht en vrijwillig) aangesloten werkgevers, (ex-)werknemers en pensioengerechtigden. Sociale partners monitoren bij en na de overgang naar de nieuwe pensioenregeling of de evenwichtigheid en de doelstellingen van de nieuwe regeling worden gerealiseerd.

> Lees de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling.

Cao-partijen Metaal & Techniek bereiken nog geen akkoord

Op de laatste onderhandelingsdag voor nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek hebben werkgevers en vakbonden nog geen akkoord bereikt. Vooral de voorstellen voor ontwikkeling van de lonen liepen te ver uiteen. Werkgevers en vakbonden hebben daarop het cao-overleg opgeschort. Wél hebben partijen in principe een extra onderhandelingsdag gepland op 9 april. Zowel werkgevers als vakbonden gaan zich beraden over de ontstane situatie. Cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie werkgeversorganisaties Techniek (FWT):  ‘Voor werkgevers is het loonvoorstel van de vakbonden niet acceptabel. Ondernemers kunnen dit simpelweg niet dragen.’

Loonontwikkeling
Werkgevers in de Metaal & Techniek hebben in hun openingsbod een nieuwe cao voorgesteld met een looptijd van 15 maanden met ingang van 1 april 2024. Tijdens deze looptijd willen werkgevers de lonen met 6,25 % verhogen, terwijl de vakbonden vooralsnog vasthouden aan hun looneis. Cao-onderhandelaar Ron Follon van FWT: ‘We bieden werknemers een stevige loonstijging. Tegelijkertijd houden we rekening met de draagkracht van werkgevers die te maken hebben met een afkoelende economie.‘

Jeugdschalen
Werkgevers en vakbonden verschillen van mening over de jeugdschalen. Vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen en jeugdigen meteen indelen in de vakvolwassen schalen. Werkgevers willen dit niet. Zij benadrukken dat jeugdigen nog bezig zijn met hun opleiding en dus nog niet vakvolwassen zijn. Werkgevers houden vast aan hun voorstel om de paritaire commissie Jeugdlonen voort te zetten. De reikwijdte van het onderzoek door deze commissie wordt uitgebreid naar de BBL-lonen. Ook zal de commissie de effecten op de arbeidsmarkt en de kosten- en inkomenseffecten in beeld brengen.

Leeftijdsafhankelijke regelingen
Werkgevers en vakbonden kijken ook anders aan tegen het leeftijdsonafhankelijk maken van de cao-regelingen. Werkgevers stellen voor om de staffel van de seniorendagen te laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de AOW. Follon: ‘Hiermee groeit de ingangsdatum van de ontzie-maatregelen mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers.’

 Regeling Vervroegd Uittreden
Er lijkt tussen werkgevers en vakbonden wel een basis te zijn om tot overeenstemming te komen over de regeling vervroegd uittreden (RVU). Deze regeling maakt het mogelijk om werknemers drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. Follon: ‘Als we tot een akkoord komen, zijn werkgevers bereid om de premiebetaling in 2025 voort te zetten.’

Hoe nu verder?
De onderhandelingen zijn voor nu opgeschort. Mogelijk volgt op 9 april een extra onderhandelingsdag.

Derde cao-onderhandelingsronde in het teken van jeugdlonen

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor de cao’s in de Metaal en Techniek hebben werkgevers en vakbonden uitvoerig gesproken over de jeugdlonen. De vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen. De werkgevers hebben voorgesteld de conclusies af te wachten van de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad, maar de vakbonden gaan daarmee niet akkoord. Werkgeversonderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT): ‘We hebben onze teleurstelling over deze opstelling uitgesproken en gaan ons beraden op de nu ontstane situatie. Ons doel blijft om de vakbonden op 28 maart een totaalvoorstel te doen. Maar dit maakt het er niet eenvoudiger op.’

Onverantwoorde kostenstijging
Volgens werkgevers leidt afschaffen van de jeugdlonen tot een onverantwoord grote kostenstijging van gemiddeld 55% bij de jeugdlonen. Follon: ‘Dat is voor werkgevers niet te dragen. Bovendien levert de aanpassing die de vakbonden voorstellen, systeemtechnische complicaties op voor het loonhuis. Dat is nu gebaseerd op het verschil in beloning tussen jongeren die het vak aan het leren zijn en vakvolwassenen. Wij blijven de systematiek toetsen aan een logisch loongebouw. Uitgangspunten daarvan zijn leren moet lonen en een verantwoorde kostenstijging als onderdeel van een totaalpakket.’

Advies commissie Jeugdlonen is nodig
De werkgevers wilden in de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad verder praten over de jeugdlonen. Werkgevers zijn van mening dat een uitspraak van deze commissie helpt om de gesprekken aan de cao-tafel vlot te kunnen trekken. Follon: ‘Er is helderheid nodig over de jeugdlonen voordat werkgevers een totaalvoorstel kunnen doen aan de vakbonden.’

Het gesprek tussen werkgevers en vakbonden wordt op 28 maart hervat.

Cao’s moeten voldoende ruimte bieden voor maatwerk oudere werknemer

Werkgevers vinden dat de cao’s effectief toegerust moeten zijn op het ontzien van oudere werknemers. Dat wil zeggen dat de regelingen afgestemd moeten worden op wat werknemers nog kunnen. “Onze werkgevers blijven graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van de oudere werknemer. Die moet fit en productief de eindstreep halen. Beleid voor duurzame inzetbaarheid in de komende cao-periode is voor werkgevers dan ook van groot belang”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de tweede dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek.

Meer maatwerk
Werkgevers menen ook dat de cao’s meer ruimte moeten bieden om zaken op bedrijfsniveau te regelen waardoor meer maatwerk mogelijk is. Follon: “Voorop staat dat duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties. En daarbinnen moeten er specifieke maatregelen zijn voor ouderen die daadwerkelijk ontzien moeten worden. Of waarvan we niet kunnen verwachten dat ze op dezelfde voet verder kunnen.”

RVU-regeling
Vakbonden willen dat de cao’s de mogelijkheid blijven bieden om oudere werknemers drie jaar voor hun AOW te laten uittreden via de zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-regeling). Voor werkgevers is dat bespreekbaar, maar in principe alleen als de overheid daarvoor de fiscale ruimte blijft bieden. “Werkgevers zetten in op het effectiever maken van huidige regelingen en duurzame inzetbaarheid. De RVU continueren is verder alleen bespreekbaar als het in balans is met andere maatregelen. We moeten nadenken over de wijze waarop we onze oudere werknemers blijvend fit, vitaal en productief kunnen inzetten”, aldus Follon.

Continuïteit
Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde over de cao’s in de Metaal & Techniek gereageerd op elkaars voorstellen. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat een cao-akkoord bij moet dragen aan de continuïteit van de ondernemingen in de verschillende bedrijfstakken. Verder moet het antwoorden geven op de uitdagingen waarvoor de bedrijven zich geplaatst zien, zoals de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers.

Aantrekkelijkheid sector
Vakbonden geven in hun reactie aan in te willen zetten op het aantrekkelijk houden van de sector voor jongeren en de duurzame inzetbaarheid voor ouderen. Werkgevers onderschrijven dit, maar vinden tegelijkertijd dat dit onderdeel moet zijn van een haalbaar totaalpakket. Daarbij zou de leeftijdgrens van de ontzie-maatregelen mee moeten groeien met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers.

 

De onderhandelingen worden voortgezet op 14 maart a.s. waarbij partijen verwachten dat de voorstellen nader worden geconcretiseerd.

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema

Tijdens de eerste onderhandelingsronde over de cao’s Metaal & Techniek, hebben de werkgeversorganisaties, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), benadrukt dat er steeds meer onzekerheden afkomen op de bedrijven in de verschillende bedrijfstakken. “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen voor een afkoelende economie. Veel bedrijven moeten nu al pas op de plaats maken”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van het overleg met de vakbonden.

“Elke bedrijfstak kent natuurlijk zijn bijzonderheden, maar in het algemeen kan gesteld worden dat de orderportefeuilles over de afgelopen periode gemiddeld genomen licht afnemen en dat de bedrijfsresultaten gedrukt worden door de stijgende kosten.”

Uitdagingen arbeidsmarkt
De eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen. Vervolgens heeft een aantal vakbondsleden zich persoonlijk tot de delegatie gericht om de voorstellen van de vakbonden kracht bij te zetten. Zij zetten onder andere in op koopkracht, fatsoenlijk de eindstreep halen en jongeren boeien en behouden. In de werkgeversvoorstellen zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Follon: “Zoals we al eerder met elkaar vaststelden, is een bijzonder kenmerk van onze werknemerspopulatie dat zij meer en meer vergrijst. We houden dan ook oog voor die oudere generatie en hoe we die gezond en productief aan de eindstreep kunnen krijgen. We moeten nadenken over de wijze waarop we onze oudere werknemers fit, vitaal en productief kunnen blijven inzetten. Maar waar we vanaf moeten is dat we met meerdere oplossingen één probleem op willen lossen. We kunnen maatregelen voor ouderen niet blijven uitbreiden. De effectiviteit van de maatregelen moet voorop staan. Daarnaast wensen we solidariteit tussen de generaties in onze cao’s. Dat betekent dat de regelingen minder leeftijdsafhankelijk moeten worden. Bovendien is het zaak om de kosten tussen de generaties beter te verdelen. Dit ook om de solidariteit tussen generaties te behouden en verder te bevorderen.”

Sociale innovatie
Een ander belangrijk overlegthema is volgens Follon sociale innovatie en maatwerk. “Tijdens eerdere gesprekken aan de cao-tafel is besproken dat de cao’s Metaal & Techniek te veel regelen. Op bedrijfsniveau kan dat leiden tot te weinig flexibiliteit. Follon: “Je moet in de cao niet voor elk probleem iets willen regelen waardoor zo’n regel vervolgens van toepassing wordt op 30.000 bedrijven en bijna 330.000 werknemers. Daarmee blijft er binnen een onderneming te weinig manoeuvreerruimte over, waardoor je zuurstof uit de onderneming weghaalt. Wij zijn van mening dat in een moderne arbeidsverhouding werkgevers en werknemers zelf oplossingen bedenken en daar ruimte voor moet zijn in de cao. Werkgevers menen dat innovatie uit de bedrijven komt en dat onze cao’s dat moeten faciliteren. We stellen voor om te onderzoeken hoe we op bedrijfsniveau maatwerk kunnen realiseren met behulp van individuele afspraken, afspraken tussen directie en vakbeweging, medezeggenschapsorgaan c.q. werknemersdelegatie. Een voorbeeld is het inrichten van proeftuinen.”

Voorstellen vakbonden
Tijdens de eerste overlegronde werd duidelijk dat de vakbonden inzetten op koopkrachtherstel en -verbetering, afschaffen van de jeugdschalen en het continueren van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Follon: “We gaan deze voorstellen nader bekijken en komen daar in de volgende overlegronde op 28 februari op terug.”

FWT onderhandelt over de nieuwe cao’s Metaal & Techniek namens werkgeversorganisaties Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, de Federatie Carrosseriebedrijf, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Federatie Goud en Zilver

 Het overleg wordt op 28 februari a.s. voortgezet.