Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema

Tijdens de eerste onderhandelingsronde over de cao’s Metaal & Techniek, hebben de werkgeversorganisaties, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), benadrukt dat er steeds meer onzekerheden afkomen op de bedrijven in de verschillende bedrijfstakken. “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen voor een afkoelende economie. Veel bedrijven moeten nu al pas op de plaats maken”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van het overleg met de vakbonden.

“Elke bedrijfstak kent natuurlijk zijn bijzonderheden, maar in het algemeen kan gesteld worden dat de orderportefeuilles over de afgelopen periode gemiddeld genomen licht afnemen en dat de bedrijfsresultaten gedrukt worden door de stijgende kosten.”

Uitdagingen arbeidsmarkt
De eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen. Vervolgens heeft een aantal vakbondsleden zich persoonlijk tot de delegatie gericht om de voorstellen van de vakbonden kracht bij te zetten. Zij zetten onder andere in op koopkracht, fatsoenlijk de eindstreep halen en jongeren boeien en behouden. In de werkgeversvoorstellen zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Follon: “Zoals we al eerder met elkaar vaststelden, is een bijzonder kenmerk van onze werknemerspopulatie dat zij meer en meer vergrijst. We houden dan ook oog voor die oudere generatie en hoe we die gezond en productief aan de eindstreep kunnen krijgen. We moeten nadenken over de wijze waarop we onze oudere werknemers fit, vitaal en productief kunnen blijven inzetten. Maar waar we vanaf moeten is dat we met meerdere oplossingen één probleem op willen lossen. We kunnen maatregelen voor ouderen niet blijven uitbreiden. De effectiviteit van de maatregelen moet voorop staan. Daarnaast wensen we solidariteit tussen de generaties in onze cao’s. Dat betekent dat de regelingen minder leeftijdsafhankelijk moeten worden. Bovendien is het zaak om de kosten tussen de generaties beter te verdelen. Dit ook om de solidariteit tussen generaties te behouden en verder te bevorderen.”

Sociale innovatie
Een ander belangrijk overlegthema is volgens Follon sociale innovatie en maatwerk. “Tijdens eerdere gesprekken aan de cao-tafel is besproken dat de cao’s Metaal & Techniek te veel regelen. Op bedrijfsniveau kan dat leiden tot te weinig flexibiliteit. Follon: “Je moet in de cao niet voor elk probleem iets willen regelen waardoor zo’n regel vervolgens van toepassing wordt op 30.000 bedrijven en bijna 330.000 werknemers. Daarmee blijft er binnen een onderneming te weinig manoeuvreerruimte over, waardoor je zuurstof uit de onderneming weghaalt. Wij zijn van mening dat in een moderne arbeidsverhouding werkgevers en werknemers zelf oplossingen bedenken en daar ruimte voor moet zijn in de cao. Werkgevers menen dat innovatie uit de bedrijven komt en dat onze cao’s dat moeten faciliteren. We stellen voor om te onderzoeken hoe we op bedrijfsniveau maatwerk kunnen realiseren met behulp van individuele afspraken, afspraken tussen directie en vakbeweging, medezeggenschapsorgaan c.q. werknemersdelegatie. Een voorbeeld is het inrichten van proeftuinen.”

Voorstellen vakbonden
Tijdens de eerste overlegronde werd duidelijk dat de vakbonden inzetten op koopkrachtherstel en -verbetering, afschaffen van de jeugdschalen en het continueren van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Follon: “We gaan deze voorstellen nader bekijken en komen daar in de volgende overlegronde op 28 februari op terug.”

FWT onderhandelt over de nieuwe cao’s Metaal & Techniek namens werkgeversorganisaties Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, de Federatie Carrosseriebedrijf, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Federatie Goud en Zilver

 Het overleg wordt op 28 februari a.s. voortgezet.