Categoriearchief: Nieuwsarchief

Nieuwe cao’s maken werken in Metaal en Techniek aantrekkelijk

De teksten van het op 15 april jl. afgesloten principeakkoord voor de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek zijn aangemeld bij het ministerie van SZW. Deze zal de nieuwe cao’s binnenkort vervolgens algemeen verbindend verklaren. De cao’s houden een beter loon in voor alle medewerkers en jongeren krijgen zelfs een extra loonsverhoging van minimaal 5%. De sector Metaal & Techniek biedt al jaren enorme loopbaanmogelijkheden voor jonge medewerkers.

Looptijd dertig maanden
De nieuwe cao’s hebben looptijden van dertig maanden en lopen af per 1 april 2024. De lonen stijgen per 1 juli met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.

Rust en duidelijkheid
Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘De lange looptijd van 30 maanden geeft rust en duidelijkheid. Dat is goed voor werkgevers én werknemers. De nieuwe cao’s zijn extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent.’

Verbetering voor jongeren
Het belang van de sector in de samenleving neemt snel toe. Daardoor groeit de vraag naar technische vakmensen en de carrièrekansen voor jongeren in de metaal- en technieksector. In de cao’s hebben werkgevers en vakbonden de volgende afspraken gemaakt: jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.

Ook verbetering voor ouderen
De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro of in regelmatige ploegen-, consignatiedienst werken komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Onderhandelingen cao’s Metaal & Techniek vastgelopen

Ondanks meerdere handreikingen werkgevers zijn vakbonden niet bereid verder te praten

De onderhandelingen die moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek zijn, ondanks handreikingen van werkgevers, door vakbonden afgebroken. Vakbonden hebben grote moeite met het constructieve gesprek dat werkgevers willen voeren om te komen tot één integrale ouderenregeling, waaronder de door vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden. “Het is teleurstellend dat er niet verder gesproken wordt over de, overigens niet in beton gegoten, door werkgevers geschetste contouren voor een nieuwe cao”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT na afloop van het cao-overleg.

Werkgevers hebben voorgesteld de maandlonen in een nieuwe cao met een looptijd van 12 maanden, te verhogen met € 42,50 per maand in plaats van een percentage over alle lonen. Hiermee gaan met name jongeren er meer op vooruit, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de sector. Kijkend naar de laatste cao is er daarmee sprake van een goede loonsverhoging van gemiddeld 2,8% per jaar in de periode 2019-2022. Zelfs met de impact van de coronapandemie op bedrijven zijn de lonen meer dan gemiddeld verhoogd. Follon: ”Helaas was dit voor vakbonden onvoldoende om tenminste met ons in gesprek te blijven. Dat is teleurstellend”.

Complete cao
Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes keer op keer aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao compleet is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden. Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. “Daarover willen we nog steeds verder praten”, zegt Follon. “Het is belangrijk te beseffen dat we nu ook al een complete cao hebben. Een heleboel zaken zijn al goed geregeld. De huidige cao is in die zin af. Als vakbonden toch iets willen toevoegen aan de cao, vinden werkgevers dat er dan ook goed moet worden gekeken naar de effectiviteit van de al bestaande afspraken.”

Vakbonden hebben de onderhandelingen beëindigd en aangekondigd de werkgevers een ultimatum te stellen om aan hun eisen te voldoen.

Werkgevers willen nog steeds kwalitatieve stappen nemen voor gebalanceerde cao

Onderhandelingen cao’s Metaal & Techniek voor onbepaalde tijd opgeschort

Na vier onderhandelingsrondes die hadden moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek, hebben vakbonden het cao-overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Vakbonden willen de inbreng van werkgevers voorleggen aan de eigen achterban. Werkgevers verenigd in de FWT en vakbonden zijn zonder concreet resultaat te boeken uit elkaar gegaan.

“Het is teleurstellend dat vakbonden nu niet verder met ons in gesprek willen blijven”, omschrijft Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, het gevoel dat na afloop van de onderhandelingen bij werkgevers heerste.

“Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao af is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling). Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. Ondanks dat de onderhandelingen nu zijn opgeschort, zien we nog steeds perspectief”, zegt Follon.

Follon: “Het is verstandig om over deze voor de sector belangrijke actuele thematiek te blijven praten en mee te bewegen met wat speelt op de werkvloeren van bedrijven. De mogelijkheid om open en eerlijk te kunnen praten over duurzame inzetbaarheid staat op het spel. Werkgevers willen juist investeren in het ouderenbeleid, de RVU toevoegen, maar ook een aantal ouderenregelingen ombuigen in het kader van de toegenomen vitaliteit bij ouderen.” En over de inbreng van de werkgevers: “Voor de RVU-regeling hebben we een goede definitie van zwaar werk voorgesteld. Daarnaast investeren we als werkgevers extra in jeugdigen. Ook willen we ons inspannen om flexwerk te beperken. Maar alles wel in balans met andere bestaande arbeidsvoorwaarden en daarbij is het van belang dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.”

Werkgevers zijn van mening dat de cao meer ruimte zou moeten bieden om in te spelen op verschillen in omvang, in strategische oriëntatie en in bijpassende businessmodellen. Follon: “Dat laat vanzelfsprekend onverlet dat de cao zekerheid biedt voor alle werknemers: onze cao is een minimum-cao. Dat betekent onder andere dat er ten opzichte van het minimum geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden.” Werkgevers willen in gesprek komen met de vakbonden over de inbreng die ze hebben gedaan. “De contouren zijn helder, maar niet in beton gegoten. Bovendien zijn de gesprekken nog niet in de fase aangekomen waarin concreet over loon kon worden gesproken”, aldus Follon.

Wanneer de werkgevers en vakbonden weer aanschuiven voor nieuwe onderhandelingen is op dit moment nog onduidelijk.

Cao moet voldoende ruimte bieden om op werkvloer zaken te regelen

Heldere taal werkgevers na derde onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek

‘De uitgangspunten voor werkgevers in deze cao-onderhandelingen zijn helder en concreet. Het moet een betaalbare, evenwichtige en flexibele cao worden’. Zo formuleerde Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de derde dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek, nogmaals de door de werkgevers ingebrachte toetsstenen waaraan een cao-akkoord moet voldoen.

Volgens Follon is een betaalbare cao noodzakelijk vanwege de cao-verhogingen in de afgelopen periode en de druk op de winstgevendheid door niet beschikbare en hoge prijzen van materialen. “Maar werkgevers willen ook een aantrekkelijke sector voor iedereen, jong en oud. Verder is flexibiliteit nodig omdat de cao ruimte moet laten aan werkgevers en werknemers om op de werkvloer zaken te regelen.” Aan deze uitgangspunten zou een af te sluiten akkoord moeten voldoen vindt de werkgeversonderhandelaar. “Uiteindelijk willen we een cao die voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. We willen een cao die goed is voor de medewerkers, want wij hebben onze vakmensen hard nodig. Maar de cao moet niet slecht uitpakken voor de werkgevers, want zij zorgen wel voor de continuïteit van de bedrijven.”

Tijdens de derde onderhandelingsronde is met de vakbonden verder gepraat over duurzame inzetbaarheid, het generatiepact en ouderenbeleid. Volgens werkgevers is de cao op vele vlakken afgerond. Maar als de cao toch aangepast moet worden, dan moet er ook gekeken worden naar bestaande regelingen. In het licht van een effectieve balans hebben werkgevers voorstellen gedaan, waaronder de bereidheid om door te praten over het invoeren van een RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) in combinatie met aanpassing van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de ontziemaatregelen naar 60 jaar.

Benadrukt is dat duurzame inzetbaarheid ertoe moet leiden dat iedereen tot aan zijn pensioen uitdagend werk kan verrichten, waarde kan toevoegen en dat in een veilige en gezonde omgeving kan doen.

In tegenstelling tot werkgevers willen vakbonden de cao op heel veel punten uitbreiden. De partijen liggen dus nog ver uit elkaar.

De laatste cao-onderhandelingsronde is gepland op 27 september a.s.

Cao moet voldoende ruimte bieden voor maatwerk oudere werknemer

Tweede onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek in teken duurzame inzetbaarheid

Werkgevers zijn van mening dat de cao effectief toegerust moet zijn op het ontzien van de  oudere werknemers. “Onze werkgevers blijven graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van de oudere werknemer. Die moet fit en productief de eindstreep halen. Het verder ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzame inzetbaarheid in de komende cao-periode is voor werkgevers dan ook van groot belang”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de tweede dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek.

Werkgevers zijn van mening dat de cao op vele vlakken afgerond is en veel zaken op bedrijfsniveau kunnen worden geregeld waardoor meer maatwerk mogelijk is. Follon:
“Duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties. En daarbinnen zouden specifieke maatregelen moeten worden getroffen voor ouderen die daadwerkelijk ontzien moeten worden of waarvan we niet kunnen verwachten dat ze op dezelfde voet verder kunnen.” Vakbonden willen dat de cao’s de mogelijkheid moeten bieden om oudere werknemers drie jaar voor hun AOW te laten uittreden via de zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-regeling). “Werkgevers zetten in op het effectiever maken van huidige regelingen en duurzame inzetbaarheid. De RVU is alleen bespreekbaar als het in balans is met andere maatregelen. We zullen na moeten denken over de wijze waarop we onze oudere werknemers fit, vitaal en productief kunnen blijven inzetten. Het verder stapelen van regelingen schaadt de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer. De discussie moet verder gevoerd worden over de effectiviteit van de ouderenregelingen”, aldus Follon.

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde over de cao’s in de Metaal & Techniek gereageerd op elkaars voorstellen. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat een cao-akkoord bij moet dragen aan de continuïteit van de ondernemingen in onze bedrijfstakken en antwoord geven op de uitdagingen waarvoor de bedrijven zich geplaatst zien, zoals de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De onderhandelingen worden voortgezet op 14 september a.s.

 

FWT tijdens eerste overlegronde cao Metaal & Techniek: Kritische jaren voor de boeg

Tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, hebben de werkgeversorganisaties, verenigd in de FWT, benadrukt dat veel bedrijven nog in de ban van de coronacrisis zijn. “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is onzeker”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT. “Wat wel zeker is, is dat de inkoopprijzen en de exploitatiekosten zeer sterk gestegen zijn. Dit heeft een behoorlijke impact op de winstgevendheid van de bedrijven, ondanks een toegenomen orderpositie.”

De eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen. De voorstellen die FWT heeft toegelicht, zijn opgebouwd rond drie thema’s. Follon: “De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om alle werknemers duurzaam in de bedrijven in te zetten. Ouderenbeleid maakt een belangrijk onderdeel uit van dit thema: de uitdaging is ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden.”

Kennisontwikkeling
Een ander belangrijk thema heeft volgens Follon betrekking op de snelle technologische ontwikkelingen. “Deze vinden plaats in al onze bedrijfstakken en leiden ook tot nieuwe businessmodellen. Maatwerk en wendbaarheid bij bedrijven is daarbij van belang. Dat vraagt ook meer van de werknemers. Zij zullen steeds meer de regie over hun eigen loopbaan moeten nemen en zich voortdurend blijven ontwikkelen en nieuwe kennis moeten vergaren. Werkgevers zullen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen.”

Aantrekkelijke werkgever
Het derde thema betreft de noodzaak om de bedrijfstak aantrekkelijk te houden voor de honderdduizenden mensen die er werken. “Voor bedrijven is er veel te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Bedrijven moeten concurrerend blijven op de arbeidsmarkt. Thema’s als sociale innovatie zijn daarbij van belang. Perspectief op werkzekerheid en ontwikkeling zijn daarbij belangrijke bouwstenen”, aldus Follon. FWT heeft de vakbonden voorgesteld om per thema te bespreken welke voorstellen in onderlinge samenhang een bijdrage kunnen leveren.

Voorstellen vakbonden
Tijdens de eerste overlegronde werd duidelijk dat de bonden een forse loonstijging eisen, oplopend tot 5% op jaarbasis. Verder willen ze verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Follon: “Ook hebben zij voorgesteld om invulling te geven aan de mogelijkheid die het tijdelijke pensioenakkoord biedt om werknemers vervroegd uit te laten treden (RVU). Werkgevers zien dit als een onderdeel van het thema duurzame inzetbaarheid, c.q. ouderenbeleid. Dit kan in gezamenlijkheid besproken worden met onder andere seniorendagen, generatiepact, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar”, vindt Follon.

Het overleg wordt op 7 september a.s. voortgezet.

Start cao-onderhandelingen metaal en techniek op 31 augustus 2021

De cao’s metaal en techniek verlopen op 1 oktober 2021. De werkgeversorganisaties, verenigd in de FWT, gaan daarom met de vakbonden onderhandelen over de nieuwe cao’s. De ledenvergadering van de FWT (FWT ROM) heeft op basis van de input van de leden in juni haar inzet bepaald. Op 31 augustus starten we met de cao-onderhandelingen. Daarna volgen er nog onderhandelingsrondes op 7, 14 en 27 september. Na elke ronde onderhandelingsronde kunt u op deze website een kort nieuwsbericht lezen.

Cao Metaal en Techniek 2019 maakt sector aantrekkelijker

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een éénmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen
Het tekort aan technici en technische vakmensen in de Metaal en Techniek is groot. Daarom hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe, versimpelde jeugdtabellen.

Generatiepact
De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven meer ruimte, maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek.

Vakantiedagen
Ook zijn er stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen voor ouderen. Follon: “Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar.” De cao geeft werkgevers meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan.

Pensioenpremies
Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Het vandaag afgesloten CAO akkoord wordt van kracht na akkoord van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek.

/// Einde persbericht ///

Over de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT)
De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao’s voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao’s valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.000 ondernemingen met circa 300.000 werknemers.

Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, RonFollon@fwt.nl

Stevig CAO-eindbod van werkgevers

Een akkoord over de nieuwe cao’s in de metaal en techniek leek binnen handbereik. Helaas bleek tijdens de extra onderhandelingsronde dat de vakbonden opnieuw niet bereid waren tot concessies. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) heeft de vakbonden daarom een eindbod gedaan. De werkgevers stellen een loonsverhoging voor van 3% op 1 september 2019, 2% op 1 mei 2020 en 1% op 1 januari 2021. De vakbonden hebben tot 12 juni gelegenheid te reageren op het laatste bod van de werkgevers. De voorgestelde looptijd van de cao is 24 maanden.

Oudere werknemers ontzien
Het eindbod van de werkgevers bevat naast een fatsoenlijke loonsverhoging meer voorstellen. Zo zijn er diverse maatregelen opgenomen om oudere werknemers te ontzien en duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie te bevorderen. De werkgevers hebben de intentie om 3.000 werknemers die nu nog een flexibel contract hebben aan een vaste baan helpen. De proef met het Generatiepact op vrijwillige basis willen wij voortzetten, waardoor oudere werknemers de kans om geleidelijk minder te gaan werken.

Seniorendagen
Het recht op seniorendagen blijft in het eindbod van de werkgevers bestaan. Nu werknemers langer vitaal blijven stellen wij voor om de seniorendagen niet te laten ingaan op de leeftijd van 53 jaar, maar op de leeftijd van 56 jaar, met een overgangsregeling voor de huidige werknemers in deze leeftijdsgroep. Werkgevers willen in samenwerking met opleidingsfondsen ouderen ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden. Een noodzakelijke ontwikkeling, omdat de sector Metaal en Techniek in hoog tempo digitaliseert.

Persoonlijk opleidingsbudget
Als het aan de werkgevers ligt, komen er 1.000 vouchers van 1.500 euro beschikbaar die werknemers kunnen inzetten als persoonlijk opleidingsbudget. Om uitzendkrachten te behouden voor de sector, kunnen ook zij gebruik maken van een deel van de vouchers.
Aandacht voor technologische ontwikkeling
De werkgevers vinden sociale en organisatorische innovatie belangrijk. In het eindbod is daarom een voorstel opgenomen om de cao-partijen samen met de opleidingsfondsen de gevolgen van de technologische ontwikkeling op het gebied van arbeid, opleiding en werkgelegenheid te laten bestuderen.

Noot voor de redactie: voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ron Follon: 06-22564639; email ronfollon@fwt.nl

Vierde cao-onderhandelingsronde leidt niet tot akkoord

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 hervat. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben de werkgevers een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%.

Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur wordt aan de wens tegemoet gekomen om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenfondsen PMT en PME hebben aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is.

Partijen hebben afgesproken om op 4 juni 2019 opnieuw bijeen te komen voor een vijfde onderhandelingsronde.

Noot voor de redactie: voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ron Follon: 06-22564639, email ronfollon@fwt.nl