Vierde cao-onderhandelingsronde leidt niet tot akkoord

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 hervat. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben de werkgevers een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%.

Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur wordt aan de wens tegemoet gekomen om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenfondsen PMT en PME hebben aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is.

Partijen hebben afgesproken om op 4 juni 2019 opnieuw bijeen te komen voor een vijfde onderhandelingsronde.

Noot voor de redactie: voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ron Follon: 06-22564639, email ronfollon@fwt.nl