Auteursarchief: FWT secretariaat

Cao-akkoord goedgekeurd

Alle bij de cao’s in de Metaal & Techniek betrokken FWT-organisaties hebben inmiddels ingestemd met het op 21 april jl. bereikte akkoord over de nieuwe cao’s in de bedrijfstak. FWT heeft de vakbonden daar vandaag over geïnformeerd. Omdat de vakbonden eerder deze week al lieten weten dat ook aan werknemerszijde wordt ingestemd met het akkoord, zijn er geen belemmeringen meer voor het formaliseren van de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek. Deze cao’s hebben een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019.

Het gaat om de cao’s voor:

  • het Carrosseriebedrijf;
  • de Goud- en zilvernijverheid;
  • het Isolatiebedrijf;
  • het Metaalbewerkingsbedrijf;
  • het Technisch installatiebedrijf.

Deze 5 cao’s gelden voor 27.500 werkgevers en ca. 300.000 werknemers.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Cao-akkoord in de Metaal en Techniek biedt jongeren perspectief

Werkgevers en vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, met 27500 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Het akkoord met een looptijd van 25 maanden zorgt voor langere tijd voor arbeidsrust en zekerheid in de bedrijfstak. Werken in de Metaal en Techniek wordt aantrekkelijker voor jongeren dankzij het Generatiepact dat werkgevers en werknemers hebben afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.

In de cao zijn loonsverhogingen afgesproken van 1,75% per 1 augustus 2017, 0,35% per 1 januari 2018, 1,75% per 1 juli 2018 en 0,31% per 1 januari 2019.

Generatiepact
Met het Generatiepact zetten de werkgevers samen met de vakbonden een belangrijke stap naar vernieuwing van de Metaal en Techniek. Ouderen kunnen ervoor kiezen korter te gaan werken. Zij leveren in dat geval seniorendagen in. Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaat ruimte voor jongeren om in te stromen. Het gaat hier om een vrijwillige regeling waarmee de werkgever moet instemmen.

Duurzame inzetbaarheid
De cao-partijen hebben afgesproken dat oudere werknemers boven de 55 jaar tegen een aangepaste beloning in lichtere functies kunnen gaan werken. De werknemer moet daar wel toestemming voor geven. Deze maatregel versterkt de duurzame inzetbaarheid en daarmee de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

Om werknemers de gelegenheid te geven zich blijvend te ontwikkelen, zijn afspraken gemaakt over opleidingsvouchers. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Ook zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Technisch talent
Ron Follon, onderhandelaar namens de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘Dit cao-akkoord markeert de urgentie van de instroom van technisch talent. We verwachten de komende jaren een onstuimige marktgroei en dus een forse toename naar de vraag van technisch personeel. Daarom maken we de branche aantrekkelijker voor jongeren en we zetten vol in op de duurzame inzetbaarheid van ouderen. We hebben jong én oud de komende jaren hard nodig.’

Het vandaag afgesloten akkoord wordt van kracht na akkoord van de besturen van de werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek .

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

Vierde dag cao overleg: overeenstemming nog niet in zicht

De onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek zijn op 12 april 2017 voorgezet. De vierde onderhandelingsdag kwam moeizaam op gang. Het overleg heeft partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht.

Naar aanleiding van het pleidooi van de voorzitters van een aantal  brancheorganisaties in de Telegraaf voor een beter functionerend ontslagrecht, is uitgebreid gediscussieerd hoe dit zich verhoudt tot de onderhandelingen over een nieuwe cao. Het pleidooi van werkgevers is er op gericht om de ‘vliegangst’  om vast personeel aan te nemen, weg te nemen. Na stevige discussie is besloten de onderhandelingen voort te zetten.

Allereerst is gesproken over het voorstel van werkgevers voor aanpassing van de jeugdtabellen. In deze voorstellen wordt de door de overheid vastgestelde aanpassing van de minimum jeugdlonen gecombineerd met een modernere indeling van de onderwijskwalificaties. Als reactie op het voorstel van werkgevers hebben de vakbonden een concreet tegenvoorstel neergelegd. Werkgevers gaan de effecten van deze voorstellen doorrekenen en komen daar later op terug.

Werkgevers houden vast aan de voorstellen om de regelingen voor oudere medewerkers aan te passen. De voorstellen van de vakbonden over arbeidstijden en beperking van flex zijn als onverantwoord en te duur benoemd. De vakbonden willen op dat punt nog niet wijken. Partijen zijn zonder vooruitgang te hebben geboekt uit elkaar gegaan. Het overleg wordt op 20 april 2017 voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Ouderen en jongeren onder de aandacht

Op 29 maart jl. vond de derde onderhandelingsronde plaats over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Op deze derde dag zijn de bonden gekomen met een concreet voorstel over het generatiepact. Dit houdt in dat oudere werknemers – vanaf 60 jaar – met instemming van de werkgever vrijwillig minder werken, waarbij de bonden vinden dat het salaris van de werknemer 20% wordt aangevuld, terwijl de pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. Werkgevers hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten en de praktische uitvoerbaarheid.

Werkgevers willen in het kader van het generatiepact met de bonden juist praten over de ouderenregelingen (seniorendagen, aangepast salaris voor ouderen en ploegendienst).

Werkgevers hebben een nieuwe jeugdloontabel voorgesteld. Dit om de tabel aantrekkelijker te maken voor geschoolde jeugd. Voorgesteld is een extra tabel voor MBO-4 in te voeren en de tabellonen voor vakdiploma en voortgezet vakdiploma met 1% te verhogen. Daarnaast willen de werkgevers de tabellen up to date maken aan de huidige MBO-niveaus.

Aangezien de vakbonden tijd nodig hebben om de voorgestelde tabellen te bestuderen en de lopende discussies over het generatiepact, hebben de cao-partijen afgesproken de geplande reservedatum te gebruiken.

Omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe het totaalpakket eruit gaat zien, hebben werkgevers nog geen loonbod kunnen doen.

De onderhandelingen worden op 12 april a.s. voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

 

 

2e dag cao onderhandelingen in het teken van het generatiepact

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart jongstleden over de Cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken.

De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en daardoor jongeren in de plaats kunnen komen. Vakbonden doen een oproep aan werkgevers om het idee van een generatiepact nader te verkennen.

Werkgevers hebben voorgesteld om de seniorenstaffel per 1 januari 2018 met een jaar op te schuiven, zodat de staffel begint bij 54 jaar en eindigt bij 66 jaar.

Voorts stelden de werkgevers voor om voor werknemers ouder dan 55 jaar die in een lagere functie gaan werken, het loon aan te passen.

Daarnaast willen werkgevers het mogelijk maken, dat werknemers tot vijf jaar voor hun pensioendatum in ploegendienst kunnen blijven werken. Vakbonden reageerden sceptisch.

Partijen hebben afgesproken de volgende keer verder te gaan met het idee van een generatiepact en dit dan een breder verband nader te bezien.

De onderhandelingen worden voortgezet op 29 maart a.s.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek van start

Vandaag troffen cao-partijen elkaar tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Zowel werkgeversorganisaties als de vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.

Werkgevers zijn voorzichtig optimistisch over de aantrekkende economie, maar benadrukten dat de gevolgen van de crisis nog steeds merkbaar zijn. De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is vooral om oudere werknemers betaalbaar en vitaal aan het werk te houden: het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, demotie, ploegendienst boven de 55 jaar.

De bonden zetten in op een loonstijging van 2,5 % op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken  maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Naast het inkomen zetten vakbonden in op het beperken van de inzet van flexwerkers en het beperken van flexibel werken. De bonden zetten voorts in op een generatiepact, waarbij het idee is onder een  reeks van voorwaarden dat ouderen minder werken en daarbij ruimte voor jongeren.

Het overleg verliep in goede sfeer en wordt op 15 maart voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Voorstellenbrief FWT t.b.v. de cao’s Metaal & Techniek 2017 e.v.

De cao’s in de Metaal & Techniek lopen af op 30 april 2017. Deze maand beginnen de onderhandelingen over de nieuwe cao’s. De eerste drie data voor de onderhandelingen zijn vastgesteld: 8, 15 en 29 maart. Een reservedatum is gepland op 12 april. Ten behoeve van deze onderhandelingen heeft FWT vandaag de brief met de voorstellen van de werkgevers in de Metaal & Techniek naar de vakbonden gestuurd:Voorstellenbrief FWT CAO 2017 e.v

De cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek hebben betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en de goud en zilvernijverheid. De cao’s vormen tezamen de grootste cao in de marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal ca. 27.500 ondernemingen met ca. 330.000 werknemers.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

CAO-akkoord in de Metaal en Techniek

Cao-akkoord in de Metaal en Techniek
Gisteren hebben werkgevers en vakbonden een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, met ruim 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Het akkoord met een looptijd van 26 maanden voorziet onder andere in een beperkte, gespreide loonsverhoging van ruim 1,75 % op jaarbasis over de gehele looptijd. Het aantal seniorendagen voor oudere werknemers wordt beperkt.

De beheerste loonontwikkeling geeft de bedrijven in de Metaal en Techniek, zoals installatiebedrijven en metaalbewerkingsbedrijven, de mogelijkheid om te herstellen van de zware economische crisis van de afgelopen jaren. Om die reden is een langjarige cao afgesloten met structurele loonsverhogingen van 1,75% per 1 december 2015 en per 1 juli 2016 en van 0,55% per 1 januari 2017.

Seniorendagen
Een belangrijk winstpunt voor de werkgevers is de beperking van het aantal seniorendagen. De ingangsdatum van de eerste seniorendag wordt 53 jaar vanaf 1 januari 2017, dit is nu nog 50 jaar. Werknemers gaan tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen opbouwen. Tevens vervalt de opbouw van extra seniorendagen als een oudere werknemer langer dan 1 jaar ziek is én kan de werkgever de seniorendagen in bepaalde gevallen verplicht inroosteren.

Jongeren
Werkgevers willen jongeren interesseren voor een carrière in de Metaal en Techniek door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Daarom worden de jeugdlonen per september 2016 verhoogd. Werknemers onder de 50 jaar krijgen er vanaf 2017 een vakantiedag bij. Dit betekent dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen oudere en jongere werknemers kleiner worden.

Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, scholing en een onderzoek naar een vernieuwing van de cao.

De nieuwe cao Metaal en Techniek is tot stand gekomen na lang onderhandelen. De eerste cao-ronde vond plaats in januari van dit jaar.

Werkgevers Metaal & Techniek nodigen vakbonden uit om cao-onderhandelingen te hervatten

Den Haag, 10 september 2015 –  Werkgevers in de Metaal & techniek hebben vandaag vakbonden uitgenodigd om de cao-onderhandelingen te hervatten op 16 september.  Werkgevers zijn bereid om het eindbod van 19 maart 2015 in te trekken en zullen nieuwe voorstellen presenteren.

Werkgevers roepen vakbonden op de geplande acties geen doorgang te laten vinden  vinden.

Ron Follon, hoofdonderhandelaar van werkgeverskant: “Acties dragen niet bij aan het creëren van een oplossing van het cao-conflict, terwijl ze wel schadelijk zijn voor de relaties. We gaan er vanuit dat vakbonden en werkgevers op een constructieve wijze alsnog tot een cao zullen komen. “

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

Metaalwerkgevers: overleg in plaats van acties

De vakbonden hebben voor de komende periode acties aangekondigd in de Metaal & Techniek. Dit vanwege het uitblijven van een cao-akkoord.

De werkgevers in de Metaal & Techniek betreuren dat de vakbonden in de sector overgaan tot het voeren van acties. Volgens werkgeversonderhandelaar Ron Follon is het economisch herstel uitermate broos en verkeren veel bedrijven nog in zwaar weer. ‘Acties kunnen dat herstel verstoren en lijden tot (onevenredige) schade bij bedrijven’. Dat geldt ook voor de looneis van de vakbonden. ‘Een loonsverhoging van 3% past absoluut niet in het huidige economische klimaat’ aldus Follon, die de vakbonden heeft opgeroepen het overleg over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek te hervatten. ‘Alleen langs die weg kunnen werkgevers en werknemers zekerheid krijgen over de te hanteren arbeidsvoorwaarden’.

Met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, inkomen, ouderenbeleid en arbeidstijden staan er volgens Follon belangrijke dossiers op de agenda van het cao-overleg. ‘Daar kunnen alleen aan de onderhandelingstafel afspraken over worden gemaakt. Acties werken averechts’.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit bericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl