Persbericht – Eerste Cao-ronde

Op 16 februari heeft de eerste Cao-ronde plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werden door Cao-partijen uitvoerig de voorstellen toegelicht.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die door de werkgevers zijn ingebracht.

De werkgevers hebben uitvoerig benadrukt dat waar sprake is van economisch herstel, dit herstel broos is. Vooral werd erop gewezen, dat voor de ondernemingen werkzaam de bouw, utiliteit en carrosserie de economische winter in volle hevigheid heerst. De crisis heeft nog steeds zijn weerslag op onze bedrijven. Met als gevolg lagere of zelfs negatieve rendementen, maar veel bedrijven melden dit niet uit concurrentie overwegingen. Het instrument van de CBD’s (CrisisBestrijdingsDagen) heeft volgens werkgevers goed gewerkt en is nog niet sleets.

Werkgevers willen komen tot een nieuwe benadering van werktijden. In verband met komende wetgeving, waardoor niet opgenomen vakantiedagen komen te vervallen, willen werkgevers de systematiek van de vakantiedagen en ADV-dagen wijzigen. Voor werkgevers leidt dat tot een grotere flexibiliteit en werknemers kunnen meer regie voeren over de eigen vrije tijd. Werkgevers willen hiermee inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en op ruimere tijden kunnen werken. Ongebruikelijke uren worden hierdoor gebruikelijke uren en daardoor vervallen de toeslagen.

Veilig en gezond werken is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers vinden het vanzelfsprekend dat werknemers die zich willens en wetens niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, niet in aanmerking komen voor een toeslag op de wettelijke doorbetalingsverplichting van 70% als zij hierdoor arbeidsongeschikt worden.

Mede door het grote aantal seniorendagen zit de markt voor oudere werknemers op slot. Werkgevers hebben voorgesteld het aantal seniorendagen te beperken en extra aandacht te besteden aan scholing voor oudere werknemers.

Werkgevers vinden kostenbeheersing noodzakelijk gezien de economische situatie. De vakverenigingen benadrukken dat de tijd van loonmatiging voor hen voorbij is. Zij erkennen dat het in bepaalde sectoren in onze bedrijfstak niet goed gaat, maar vinden desalniettemin hun looneis meer dan redelijk. Een visie die door de werkgevers in geen enkel opzicht wordt gedeeld.

Het eerstvolgend Cao overleg is gepland op 9 maart aanstaande.