Voortgang Cao onderhandelingen

Bij de presentatie van de voorstellen door FWM is opnieuw uitgebreid stilgestaan bij de economische situatie en de aanhoudende crisis. Het zijn vooral de ondernemingen in de sectoren Bouw, Utiliteit en Carrosserie die hier nog altijd veel last van ondervinden. Het verminderde aanbod van werk en druk op de prijzen heeft grote gevolgen voor de rendementen van bedrijven. De onderhandelingen krijgen daarmee een bijzonder karakter, aldus Hep van Luunen, die daarbij de hoop uitsprak dat tijdens deze onderhandelingen over en weer goed naar elkaar zal worden geluisterd. FWM komt als reactie met voorstellen die moeten worden gezien als een serieuze poging om recht te doen aan de bijzondere situatie binnen de metaal & techniek.

FWM heeft met het aanbod voor een 2-jarige Cao ingezet op het Nieuwe Werken. Bovenwettelijke vakantie-uren kunnen per 1 januari 2013 worden omgezet in loon. Voorgesteld wordt om ADV- dagen ook vanaf 2013 om te zetten in geld, wanneer daar op bedrijfsniveau afspraken over zijn gemaakt . FWM ervoer het als teleurstellend dat de vakbonden op geen van deze voorstellen wilden ingaan.

De aangesloten branches zullen gezamenlijk doorgaan met de inspanningen voor TechniekTalent.nu.

De ingangsdatum voor seniorendagen wil FMW verhogen van 50 naar 55 jaar, ingaande op 1 januari 2012. Voor WAJONGERS is voorgesteld met bedrijfstakinstrumenten scholing op te zetten om de toegang tot de arbeidsmarkt voor deze groep te vergroten. FWM zet in op participatie binnen de samenleving en verhoogde inzetbaarheid van medewerkers. De eigen verantwoordelijkheid van de werknemers komt tot uitdrukking in het voorstel het bewustzijn bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid te verhogen.

In verband met de koopkracht wordt voor 2011 voorgesteld om naast de reeds uitkeerde loonsverhoging van 1,5%, per 1 december 2011 een eenmalige uitkering van 1% te doen. Daarnaast stelt FWM voor om binnen de looptijd van de Cao een loonverhoging van 2,5% toe te passen.