Derde overlegronde schuift op naar 30 maart a.s.

Cao-partijen hebben besloten om de derde overlegronde met een week op te schuiven naar de reeds geplande reservedatum woensdag 30 maart. Tijdens de laatste overlegronde is door FWM een integraal voorstel gedaan om te komen tot een Cao-akkoord dat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. In dit voorstel zat ook een aantal elementen m.b.t. arbeidsongeschiktheid die betrekking hebben op additionele voorstellen die tijdens het eerste overleg door de bonden zijn ingebracht en nog niet voldoende konden worden doorgerekend. Vragen die FWM over dit onderwerp heeft gesteld zijn vanwege de korte tijdspanne op dit moment nog onvoldoende beantwoord. Door de bonden is overigens op het integrale voorstel van FWM negatief gereageerd, zoals wij teleurgesteld in ons persbericht van 9 maart al hebben aangegeven.

In het licht van bovenstaande is een overlegronde dan ook niet adequaat op deze korte termijn na de vorige ronde. Daarom is in overleg besloten dat het de voorkeur heeft om eerst de benodigde gegevens af te wachten en de derde overlegronde met een week op te schuiven en de tussenliggende tijd te benutten voor intern beraad.

Knelpunt blijft dat de bonden een veel rooskleuriger beeld hebben van de economische situatie in de Metaal en Techniek dan werkgeversorganisaties