Categoriearchief: Nieuws

Vakbonden zetten Metaal en Techniek op scherp

FNV Metaal kondigde maandag in een persbericht aan dat de werknemers op 20 september a.s. weer volop gaan staken. Duidelijk is dat het de bonden ontbreekt aan realiteitszin. Zij blijken nog steeds niet in te zien dat veel van de bedrijven in verband met gebrek aan orders aan het reorganiseren zijn.

Van werkgeverskant is het uiterste gedaan om in 7 onderhandelingsrondes tot een CAO te komen. Sinds het laatste overleg op 11 juni jl. zijn er geen officiële onderhandelingen meer geweest. De bonden liepen uit het overleg weg. Zij stelden ultimatums waaraan werkgevers niet konden voldoen.  ‘Nu iedereen weer terug is van vakantie hopen wij op korte termijn wel weer serieus in gesprek te komen met de bonden.’, aldus Hep van Luunen, algemeen secretaris van de FWT.

De FWT blijft bij haar visie dat het in deze tijd onverantwoord is om met salariseisen te komen van 2,5 procent voor dit jaar. Temeer nu werknemers in 2013 al eerder inkomensaanpassingen van in totaal 1,72% genoten hebben.

In de nieuwe Metaal en Techniek CAO’s willen werkgevers de nieuwe sectorplannen aan bod laten komen. Deze zijn de laatste drie onderhandelingsrondes ook onderwerp van gesprek geweest. In de sectorplannen worden onder meer werkgelegenheidsplannen voor de sector Metaal en Techniek opgenomen. Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Voorwaarde voor subsidie is dat er sprake is van 50/50 financiering. Er zullen voor de sector goede werkgelegenheidsplannen moeten komen om te kunnen voorzien in de behoefte aan technisch personeel in de toekomst. Vanaf 1 oktober van dit jaar kunnen sectorplannen worden ingediend. Met het dichtgooien van de deur voor verdere onderhandelingen zullen de sectorplannen voor onze branche geen doorgang kunnen vinden.

Zorgelijk is bovendien dat de bonden de reguliere heffingen voor de O&O fondsen in de sector blokkeren. In het kader van de hierboven genoemde 50/50 financiering is dat desastreus. Een oproep van werkgevers om er in ieder geval voor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om de sector een boost te geven zijn door de vakbeweging in de wind geslagen.

Uitgangspunt voor werkgevers blijft een verantwoorde CAO loonsverhoging die recht doet aan de moeilijke economische tijd en een evenwichtiger verdeling van arbeidsvoorwaarden tussen jong en oud.

Ten aanzien van de acties zullen de brancheorganisaties hun leden binnenkort van nader advies voorzien.

 

Metaalwerkgevers: Vandaag een goede CAO, morgen nog werk voor iedereen?

De werkgevers in de Metaal en Techniek vinden de eisen die FNV Metaal vandaag naar voren brengt tijdens vakbondsacties onverantwoord. De vakbond heeft een looneis gesteld van 2,5%. ‘Dat is volstrekt irreëel,’ zegt werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen. ‘Je kunt niet dit soort loonsverhogingen verwachten van een bedrijf dat het moeilijk heeft. Dat is spelen met vuur.’ De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) gaat voor continuïteit van bedrijven én voor behoud van werkgelegenheid. Met de vakbonden moeten we daar afspraken over maken, aan de onderhandelingstafel. Het afbreken van het overleg en een ultimatum stellen lost niets op. 

Afspraken

Volgens werkgeversonderhandelaar Van Luunen komt de vakbond met de acties van vandaag eerder gemaakte afspraken niet na. ‘Tijdens de laatste onderhandelingsronde spraken partijen af hun achterban te raadplegen en elkaar daarna te informeren over de uitkomsten. In plaats daarvan kwamen de vakbonden onmiddellijk met harde eisen in een ultimatum.’  Volgens Van Luunen liggen de standpunten van werkgevers en vakbonden veel minder ver uiteen dan de bonden suggereren. ‘De vakbonden hebben veel te snel hun toevlucht genomen tot acties. Zij brengen daarmee bedrijven en werkgelegenheid grote schade toe.’

Behoud van werkgelegenheid

De werkgevers in de Metaal en Techniek streven tijdens de cao-onderhandelingen naar het behoud van zoveel mogelijk banen en vinden de looneis van 2,5% van de vakbonden daarom onverantwoord. Van Luunen: ‘Werkgevers streven naar een cao waarmee bedrijven én werknemers zoveel mogelijk ongeschonden door de crisis komen. De continuïteit in de sector staat voorop. Dat besef ontbreekt echter momenteel bij de vakbonden. En hoewel het economisch slecht gaat en de werkgelegenheid onder druk staat, betekent het niet dat er helemaal geen verbeteringen zijn voor de werknemer. Werkgevers gaan NIET voor de nullijn, we hebben al een loonsverhoging aangeboden.’

Oudere werknemers

Van Luunen: ‘Het is goed dat de vakbonden oog hebben voor oudere werknemers. Ouderen kunnen met hun ervaring een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf. Maar als ouderen door allerlei rechten veel te duur worden, schieten de bonden hun doel voorbij.’

Grootste cao in de marktsector

In de Nederlandse marktsector is Metaal en Techniek de grootste cao. In de bedrijfstak zijn zo’n 27.500 ondernemingen actief, die samen werk bieden aan ongeveer 330.000 mensen. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) voert namens de leden de onderhandelingen voor het afsluiten van de vijf cao’s voor de Metaal- & Techniek. Het gaat hierbij om de cao voor het carrosseriebedrijf, de cao voor de goud- en zilvernijverheid, de cao voor het isolatiebedrijf, de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf en de cao voor het technisch installatiebedrijf.

///// Einde persbericht //////

Voor meer informatie over dit persbericht: Hep van Luunen, secretaris Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), 06 53 560 759, vanluunen@hetnet.nl

CAO-overleg niet afgebroken

In de media circuleren berichten dat het CAO-overleg in de Metaal en Techniek op 11 juni jl. zou zijn afgebroken. Die berichtgeving is niet juist. Partijen hebben de afspraak gemaakt om, alvorens het overleg voort te zetten, tijd in te ruimen voor achterbanraadpleging.

Geen resultaat CAO-overleg

Het overleg over de nieuwe CAO’s in de Metaal en Techniek  op  11 juni 2013 heeft niet geleid tot een resultaat. Gebleken is dat de kloof tussen de wederzijdse wensen zelfs na de zevende overlegronde niet is te overbruggen. Vakbonden  willen voor het kalenderjaar 2013 een eenmalige uitkering van ruim 2% van het jaarloon, eventueel  te vervangen door 5 CBD-dagen (vrije dagen). Daar bovenop  willen de vakbonden 2,5% structurele loonsverhoging in 2014 met een vloer van 500 euro. Tevens is iedere vorm van beperking van de bevoorrechte positie van ouderen, waaronder seniorendagen, onbespreekbaar. Ook blijkt het niet mogelijk afspraken te maken over de noodzakelijke aanpassing van de huidige pensioenregeling. Partijen beraden zich in eigen kring op de ontstane situatie.

Ook na de zesde overlegronde nog geen akkoord over de CAO’s in de Metaal en Techniek

Het zesde overleg over de nieuwe CAO’s in de Metaal en Techniek op 22 mei 2013 heeft nog geen akkoord opgeleverd. Werkgevers houden vast aan een beheerste loonontwikkeling en beperking van de extra vakantierechten van oudere werknemers.

Het overleg werd door partijen vooral benut om de ingediende voorstellen te bezien in het licht van de uitkomsten van het Sociaal Akkoord en het onlangs gesloten Techniek Pact. Gelet op het belang van de bedrijfstak is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een sectorplan. Dit plan zal deel uitmaken van een nog af te sluiten CAO-akkoord. Er is tijd genomen om dit overleg nader uit te werken. Het overleg wordt op 11 juni a.s. voortgezet.

CAO-overleg biedt tot op heden geen perspectief

Op 25 april 2013 overlegden CAO-partijen in de Metaal en Techniek voor de vijfde keer over een nieuwe CAO. Het overleg stemde tot teleurstelling bij werkgevers. De werknemersorganisaties kwamen niet verder dan een samenvatting van hun eerdere voorstellen. Werkgevers voelen zich door deze handelwijze niet serieus genomen.

Werkgevers  benadrukten dat zij een CAO willen afsluiten die bedrijven ook een kans  geeft om te overleven. Het vasthouden aan een [te] groot wensenpakket door de werknemersorganisaties  past daar niet bij. Werkgevers hebben het gevoel dat de bonden de problematiek in de bedrijven onderschatten.

Hoewel werkgevers aangaven dat het niet bereiken van overeenstemming leidt tot een CAO-loos tijdperk AOW’ers (de CAO loopt af op 30 april 2013) is woensdag 22 mei a.s.  als  volgende onderhandelingsdag  geagendeerd.

CAO-overleg in het licht van het Sociaal Akkoord

Vandaag vond het vierde overleg plaats over de nieuwe CAO’s in de Metaal en Techniek. Van de zijde van de werknemersorganisaties is ingegaan op wat werkgevers op 10 april jl. inbrachten. De conclusie is dat de werknemersorganisaties de koppeling van duurzame inzetbaarheid met beperking van seniorenrechten die werkgevers hebben voorgesteld afwijzen.

Het aantal te bespreken onderwerpen groeide toen de werknemersorganisaties de uitkomsten van het onlangs gesloten Sociaal Akkoord in het CAO-overleg wilden betrekken.

Partijen zullen bezien welke elementen van het Sociaal Akkoord thans van invloed zijn voor de huidige onderhandelingen.

Afgesproken is om het overleg op donderdag 25 april a.s. voort te zetten.

Vernieuwing pensioenregeling

FWT is met de vakbonden in gesprek over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PME en PMT. Daartoe heeft FWT in december 2012 voorstellen ingediend. Ook de vakbonden hebben hun ideeën voor een nieuwe pensioenregeling op papier gezet.

Vernieuwing van de pensioenregeling is nodig omdat de bestaande regelingen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd; de gestegen levensverwachting, de van overheidswege aangescherpte zekerheidseisen en de economische crisis vragen om een grondige herziening van de bestaande regelingen.

FWT streeft naar een robuuste en toekomstbestendige pensioenregeling voor de Techniek. Een regeling die soberder is dan de bestaande regelingen, maar wel een regeling die leidt tot een aanvaardbaar en zeker pensioeninkomen. Bovendien moet voor werkgevers en werknemers helder zijn welke verwachtingen men van het op te bouwen pensioen mag hebben.

Eén regeling voor de beide fondsen PME en PMT heeft, naast besparingen in uitvoerings- en beheerskosten, als voordeel dat de arbeidsmobiliteit tussen de sectoren in de techniek wordt verbeterd. De pensioenregeling werpt dan geen drempel meer op bij de overstap naar een andere sector binnen de Techniek.

Momenteel worden de diverse voorstellen doorgerekend op kosten en haalbaarheid. Zodra deze berekeningen zijn afgerond zullen sociale partners knopen doorhakken met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling. Het streven van partijen is om op 1 januari 2014 duidelijkheid te hebben over de contouren van de nieuwe pensioenregeling.

CAO-onderhandelingen in crisistijd

Op 10 april 2013 vond de derde onderhandelingsdag plaats van het overleg ten behoeve van de CAO’s in de Metaal & Techniek.

Van werkgeverszijde heeft de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) een serieuze aanzet gegeven om tot afspraken te komen over onder meer duurzame inzetbaarheid, voorstellen over beperking van seniorenrechten (in vakantietijd en positie en overwerk/ploegendienst) en het aanbieden van lichter werk aan oudere werknemers. Ook zijn gezamenlijke acties door CAO-partijen t.b.v. effectiviteit en herkenning van het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ op tafel gekomen.

Voorts is voorgesteld om een extra salarismaatregel te nemen voor jeugdigen teneinde de aantrekkelijkheid van het werken in de Metaal & Techniek te bevorderen.

In de sfeer van beloningen is vastgehouden aan de eis dat een salarisverhoging in het jaar 2013 onverantwoord en derhalve niet bespreekbaar is. In 2014 zou medio dat jaar het salaris met 1% verhoogd kunnen worden. Ook kan per 1-1-2014 één Crisisbestrijdingsdag (CBD-dag) gaan gelden.

De FWT benadrukt dat de onderhandelingen worden gevoerd ten behoeve van een CAO in crisistijd. Veel ondernemingen hebben het moeilijk. Het aantal bedrijfsreorganisaties en faillissementen ligt hoog. Bovendien zijn de vooruitzichten voor dit jaar niet positief te noemen. Daarbij passen terughoudendheid en afspraken die recht doen aan crisisomstandigheden.

De onderhandelingen verliepen in een redelijke sfeer.

Op 17 april a.s. is een volgende onderhandelingsdag afgesproken.

Werkgevers in Metaal en Techniek zoeken balans

Tijdens de vandaag gehouden tweede onderhandelingsronde over de nieuwe Cao’s in de Metaal en Techniek, bleek dat werknemersorganisaties twijfelden aan de intentie die schuil gaat achter de voorstellen van werkgevers. Geconcludeerd werd dat de voorstellen nog ver uiteen liggen. Werkgevers hebben toegelicht dat het hun bedoeling is het bedrijfstakbelang voor zowel werkgevers als werknemers te dienen. Voorop staat continuïteit van werkgelegenheid in de bedrijfstak die op dit moment zwaar onder druk staat. Ondanks het feit dat de bedrijfstak in zwaar weer zit, willen werkgevers een balans zoeken tussen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor de jeugd, het gezond halen van de pensioengerechtigde leeftijd en een bij de tijd passende loonontwikkeling. Dit zonder de concurrentiepositie van de bedrijven aan te tasten. Werkgevers hebben voorgesteld om voor de volgende onderhandelingsronde een serieuze aanzet te geven voor een oplossing die daaraan voldoet.

Den Haag, 27 maart 2013