Vierde cao-onderhandelingsronde leidt niet tot akkoord

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 hervat. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben de werkgevers een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%.

Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur wordt aan de wens tegemoet gekomen om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenfondsen PMT en PME hebben aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is.

Partijen hebben afgesproken om op 4 juni 2019 opnieuw bijeen te komen voor een vijfde onderhandelingsronde.

Noot voor de redactie: voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ron Follon: 06-22564639, email ronfollon@fwt.nl

Derde dag cao-overleg: overeenstemming nog niet in zicht

De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 8 mei 2019 voorgezet. Deze laatste formele onderhandelingsdag begon in goede sfeer.

De gesprekken stonden in het teken van het verder verduidelijken van wederzijdse voorstellen.

Voor werkgevers is het heel belangrijk om de ontziemaatregelen voor ouderen aan te passen aan de toegenomen vitaliteit van werknemers in de sector. Hiertoe hebben werkgevers een onderzoek ingebracht dat aangeeft dat de vitaliteit van ouderen in 10 jaar tijd flink is gestegen. In dit kader hebben werkgevers een daarbij passende verdeling voor de seniorendagen voorgesteld. Ook zijn werkgevers bereid om de pilot Generatiepact voort te zetten gedurende de nieuwe cao. En hebben aangeboden om meer aandacht aan communicatie over het Generatiepact te besteden.

Vakbonden hebben op beide voorstellen van werkgevers niet gereageerd. Bij vakbonden is het recht op het Generatiepact een harde eis.

Gedurende de onderhandelingen werden werkgevers zeer onaangenaam verrast door de nieuwsberichten over de acties op 29 mei a.s. Die zijn weliswaar gericht tegen het kabinet om te komen tot een nieuw pensioenstelsel, maar de sectoren metaal en techniek lijken doelwit te worden. Werkgevers hebben hun sterke afkeuring hierover uitgesproken.

Partijen hebben naar elkaar uitgesproken gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om op 21 mei a.s. eruit te komen.

Daarom is besloten dat de al geplande reservedag 21 mei een formele onderhandelingsdag is.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ron Follon: 06-22564639, email: ronfollon@fwt.nl

2e dag cao onderhandelingen in het teken van economische verwachtingen

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 23 april j.l. over de cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken.

Uitgebreid is stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden.

Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen niet voldoet. Werkgevers vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven.

Voorts is uitgebreid gesproken over de zeggenschap van werknemers en kaderleden.

Werkgevers hebben de conclusie getrokken dat de cao op vele vlakken afgerond is, vele zaken kunnen op bedrijfsniveau worden geregeld waardoor maatwerk mogelijk is.

Vakbonden houden vast aan hun loonvoorstel van 5%. Loonvoorstellen zijn nog niet gedaan door de werkgevers.

De onderhandelingen worden voortgezet op 8 mei a.s.

 

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

 

Eerste cao-overlegronde Metaal en Techniek

Vandaag vond de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. Deze eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen.

Financiële ruimte niet onbeperkt
De werkgevers hebben benadrukt dat na een aantal goede jaren de economische vooruitzichten onzekerder zijn geworden. We hebben de vakbonden laten weten dat de markt na het hoogtepunt in 2018 inmiddels een flinke stap terug doet. Ook zijn er duidelijk verschillen tussen de diverse sectoren in de Metaal en Techniek. De financiële ruimte zal dus de komende jaren niet onbeperkt zijn.

Onze voorstellen
De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden. Het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar. Ook stellen de werkgevers voor cao-maatregelen te nemen om kort ziekteverzuim terug te dringen en de opbouw van vakantiedagen bij ziekte te beperken.

Voorstellen vakbonden
De bonden zetten fors in op een loonstijging van 5% op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Ook stellen zij voor de om inzet van flexwerkers en de mogelijkheden voor flexibel werken te beperken. In de laatste cao is een zogenoemde pilot betreffende het Generatiepact afgesproken; een nu vrijwillige afspraak om ouderen de gelegenheid te geven minder te werken waardoor meer jongeren kans krijgen op een vaste baan. De vakbonden willen dit pact als recht voor werknemers gaan afspreken.

Het overleg verliep in goede sfeer en wordt op 23 april voortgezet.

Cao-akkoord goedgekeurd

Alle bij de cao’s in de Metaal & Techniek betrokken FWT-organisaties hebben inmiddels ingestemd met het op 21 april jl. bereikte akkoord over de nieuwe cao’s in de bedrijfstak. FWT heeft de vakbonden daar vandaag over geïnformeerd. Omdat de vakbonden eerder deze week al lieten weten dat ook aan werknemerszijde wordt ingestemd met het akkoord, zijn er geen belemmeringen meer voor het formaliseren van de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek. Deze cao’s hebben een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019.

Het gaat om de cao’s voor:

  • het Carrosseriebedrijf;
  • de Goud- en zilvernijverheid;
  • het Isolatiebedrijf;
  • het Metaalbewerkingsbedrijf;
  • het Technisch installatiebedrijf.

Deze 5 cao’s gelden voor 27.500 werkgevers en ca. 300.000 werknemers.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Cao-akkoord in de Metaal en Techniek biedt jongeren perspectief

Werkgevers en vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, met 27500 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Het akkoord met een looptijd van 25 maanden zorgt voor langere tijd voor arbeidsrust en zekerheid in de bedrijfstak. Werken in de Metaal en Techniek wordt aantrekkelijker voor jongeren dankzij het Generatiepact dat werkgevers en werknemers hebben afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.

In de cao zijn loonsverhogingen afgesproken van 1,75% per 1 augustus 2017, 0,35% per 1 januari 2018, 1,75% per 1 juli 2018 en 0,31% per 1 januari 2019.

Generatiepact
Met het Generatiepact zetten de werkgevers samen met de vakbonden een belangrijke stap naar vernieuwing van de Metaal en Techniek. Ouderen kunnen ervoor kiezen korter te gaan werken. Zij leveren in dat geval seniorendagen in. Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaat ruimte voor jongeren om in te stromen. Het gaat hier om een vrijwillige regeling waarmee de werkgever moet instemmen.

Duurzame inzetbaarheid
De cao-partijen hebben afgesproken dat oudere werknemers boven de 55 jaar tegen een aangepaste beloning in lichtere functies kunnen gaan werken. De werknemer moet daar wel toestemming voor geven. Deze maatregel versterkt de duurzame inzetbaarheid en daarmee de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

Om werknemers de gelegenheid te geven zich blijvend te ontwikkelen, zijn afspraken gemaakt over opleidingsvouchers. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Ook zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Technisch talent
Ron Follon, onderhandelaar namens de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘Dit cao-akkoord markeert de urgentie van de instroom van technisch talent. We verwachten de komende jaren een onstuimige marktgroei en dus een forse toename naar de vraag van technisch personeel. Daarom maken we de branche aantrekkelijker voor jongeren en we zetten vol in op de duurzame inzetbaarheid van ouderen. We hebben jong én oud de komende jaren hard nodig.’

Het vandaag afgesloten akkoord wordt van kracht na akkoord van de besturen van de werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek .

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

Vierde dag cao overleg: overeenstemming nog niet in zicht

De onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek zijn op 12 april 2017 voorgezet. De vierde onderhandelingsdag kwam moeizaam op gang. Het overleg heeft partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht.

Naar aanleiding van het pleidooi van de voorzitters van een aantal  brancheorganisaties in de Telegraaf voor een beter functionerend ontslagrecht, is uitgebreid gediscussieerd hoe dit zich verhoudt tot de onderhandelingen over een nieuwe cao. Het pleidooi van werkgevers is er op gericht om de ‘vliegangst’  om vast personeel aan te nemen, weg te nemen. Na stevige discussie is besloten de onderhandelingen voort te zetten.

Allereerst is gesproken over het voorstel van werkgevers voor aanpassing van de jeugdtabellen. In deze voorstellen wordt de door de overheid vastgestelde aanpassing van de minimum jeugdlonen gecombineerd met een modernere indeling van de onderwijskwalificaties. Als reactie op het voorstel van werkgevers hebben de vakbonden een concreet tegenvoorstel neergelegd. Werkgevers gaan de effecten van deze voorstellen doorrekenen en komen daar later op terug.

Werkgevers houden vast aan de voorstellen om de regelingen voor oudere medewerkers aan te passen. De voorstellen van de vakbonden over arbeidstijden en beperking van flex zijn als onverantwoord en te duur benoemd. De vakbonden willen op dat punt nog niet wijken. Partijen zijn zonder vooruitgang te hebben geboekt uit elkaar gegaan. Het overleg wordt op 20 april 2017 voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Ouderen en jongeren onder de aandacht

Op 29 maart jl. vond de derde onderhandelingsronde plaats over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Op deze derde dag zijn de bonden gekomen met een concreet voorstel over het generatiepact. Dit houdt in dat oudere werknemers – vanaf 60 jaar – met instemming van de werkgever vrijwillig minder werken, waarbij de bonden vinden dat het salaris van de werknemer 20% wordt aangevuld, terwijl de pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. Werkgevers hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten en de praktische uitvoerbaarheid.

Werkgevers willen in het kader van het generatiepact met de bonden juist praten over de ouderenregelingen (seniorendagen, aangepast salaris voor ouderen en ploegendienst).

Werkgevers hebben een nieuwe jeugdloontabel voorgesteld. Dit om de tabel aantrekkelijker te maken voor geschoolde jeugd. Voorgesteld is een extra tabel voor MBO-4 in te voeren en de tabellonen voor vakdiploma en voortgezet vakdiploma met 1% te verhogen. Daarnaast willen de werkgevers de tabellen up to date maken aan de huidige MBO-niveaus.

Aangezien de vakbonden tijd nodig hebben om de voorgestelde tabellen te bestuderen en de lopende discussies over het generatiepact, hebben de cao-partijen afgesproken de geplande reservedatum te gebruiken.

Omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe het totaalpakket eruit gaat zien, hebben werkgevers nog geen loonbod kunnen doen.

De onderhandelingen worden op 12 april a.s. voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

 

 

2e dag cao onderhandelingen in het teken van het generatiepact

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart jongstleden over de Cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken.

De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en daardoor jongeren in de plaats kunnen komen. Vakbonden doen een oproep aan werkgevers om het idee van een generatiepact nader te verkennen.

Werkgevers hebben voorgesteld om de seniorenstaffel per 1 januari 2018 met een jaar op te schuiven, zodat de staffel begint bij 54 jaar en eindigt bij 66 jaar.

Voorts stelden de werkgevers voor om voor werknemers ouder dan 55 jaar die in een lagere functie gaan werken, het loon aan te passen.

Daarnaast willen werkgevers het mogelijk maken, dat werknemers tot vijf jaar voor hun pensioendatum in ploegendienst kunnen blijven werken. Vakbonden reageerden sceptisch.

Partijen hebben afgesproken de volgende keer verder te gaan met het idee van een generatiepact en dit dan een breder verband nader te bezien.

De onderhandelingen worden voortgezet op 29 maart a.s.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek van start

Vandaag troffen cao-partijen elkaar tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Zowel werkgeversorganisaties als de vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.

Werkgevers zijn voorzichtig optimistisch over de aantrekkende economie, maar benadrukten dat de gevolgen van de crisis nog steeds merkbaar zijn. De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is vooral om oudere werknemers betaalbaar en vitaal aan het werk te houden: het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, demotie, ploegendienst boven de 55 jaar.

De bonden zetten in op een loonstijging van 2,5 % op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken  maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Naast het inkomen zetten vakbonden in op het beperken van de inzet van flexwerkers en het beperken van flexibel werken. De bonden zetten voorts in op een generatiepact, waarbij het idee is onder een  reeks van voorwaarden dat ouderen minder werken en daarbij ruimte voor jongeren.

Het overleg verliep in goede sfeer en wordt op 15 maart voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl