Persbericht: Start onderhandelingen

Nadat tijdens de eerste overlegronde partijen hun voorstel hebben toegelicht, zijn de onderhandelingen echt van start gegaan op woensdag 19 december 2007.

Tijdens deze bijeenkomst hebben werkgevers hun inhoudelijk voorstel gedaan over levensfasebewust personeelsbeleid. De financiële ruimte hiervoor dient te komen uit een, gedeeltelijke, afschaffing van de extra vakantierechten (leeftijdsdagen) van oudere werknemers. Bestaande rechten van oudere werknemers op dit gebied blijven gehandhaafd. Verder is langdurig gediscussieerd over de verbetering van de arbeidsmarktsituatie in de bedrijfstak. Hierbij bleek dat zowel werkgevers als werknemersorganisaties dezelfde doelstellingen hebben, maar fundamenteel van mening verschillen over de aanpak en de in te zetten middelen.

Door werkgevers is voorgesteld om de tabellen voor jeugdigen extra te verhogen, bovenop de nog af te spreken collectieve loonsverhoging. Werkgevers hebben over deze collectieve loonsverhoging aangegeven dat hier ruimte voor is, maar hier zijn nog geen exacte afspraken over gemaakt. Partijen hebben afgesproken om op 16 januari het overleg voort te zetten. Werkgevers zullen dan met voorstellen komen die voortborduren op de hierboven genoemde thema’s van het overleg.