Principe akkoord arbeidsvoorwaarden 2008/2009

De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden Cao’s ingaande 1 februari 2008.

De bedrijfstak Metaal en Techniek kent circa 33.000 werkgevers en 400.000 werknemers.

Het betreft de Cao’s voor:

 • HET CARROSSERIEBEDRIJF
 • DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID
 • HET ISOLATIEBEDRIJF
 • HET METAALBEWERKINGSBEDRIJF
 • HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF
 • HET TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

1. LOOPTIJD

De overeengekomen Cao’s kennen een looptijd van 1 februari 2008 tot en met 30 november 2009.

2. ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING

 • Met ingang van 1 januari 2009 krijgen alle werknemers in de bedrijfstak recht op één doorbetaalde scholingsdag per jaar, met uitzondering van de werknemers die in een regulier scholingstraject zitten. Deze scholingsdag kan in overleg met de werkgever worden ingevuld, passend binnen het in de branche gebruikelijke scholingsbeleid. De scholingsdag mag gedurende drie jaar worden opgespaard tot een maximum van drie dagen.
 • Iedere werknemer die 5 jaar bij dezelfde werkgever in dienst is kan desgewenst eenmaal in de 5 jaar een door de betreffende branche goedgekeurde EVC- toets ondergaan. De werknemer krijgt de betreffende dag doorbetaald. Kosten van de EVC-toets worden op de wijze als thans is c.q. wordt afgesproken, gedragen door het betreffende O&O fonds.
 • Cao partijen zullen een dringend beroep doen op de O&O-fondsen om in het kader van de kwaliteit van leer- en stageplaatsen aandacht te besteden aan de opleiding van de praktijkopleider/leermeester, waaronder mede begrepen de professionalisering van hun vereniging (Kenteq sectoren).
 • Cao partijen zullen een dringend beroep doen op partijen die deelnemen aan het Jaar van de Techniek om tijdens een symposium best practices met elkaar te delen en van elkaar te leren. Daarnaast worden de O&O fondsen behorende tot de sector Metaal en Techniek opgeroepen om voorafgaand aan het op te stellen beleidsplan jaarlijks een gezamenlijk speerpunt te benoemen waar de betreffende fondsen hun beleid op zullen richten.
 • Er zal worden getracht 750 jongeren in de bedrijfstak Metaal en Techniek aan te nemen via het zogenaamde project “tweede kans beroepsonderwijs” (de voormalig Taskforce Jeugdwerkloosheid). Een en ander zal per sector in het betreffende O&O fonds worden uitgewerkt.
 • Cao partijen zullen een studie verrichten naar de mogelijkheden van het realiseren van toegankelijke vacaturebanken.
 • Er komt een paritaire commissie die de Cao gaat screenen op de ontwikkelingen zoals die hebben plaatsgevonden in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld partiele leerplicht, competentiegericht leren en modulair onderwijs.

3. VEILIG EN GEZOND WERKEN

 • De premieverdeling van de WIA-hiaat verzekering van de NV Schade-verzekeringsmaatschappij wordt per 1 januari 2009 50-50, waarbij wordt afgesproken dat de feitelijke premielasten voor werkgever en werknemer evenredig worden verdeeld.
 • De beperking in de WIA-hiaatverzekering met betrekking tot reïntegratie buiten de bedrijfstak wordt opgeheven.
 • Daarnaast dient artikel 67A herschreven te worden. Als artikel 67 A wordt herschreven zal de zgn. WIA-bodemverzekering ook voor plaatsing buiten de sector gelden. De werkgroep reïntegratie werkt dit verder uit.
 • In de Cao wordt vastgelegd dat met ingang 1 januari 2009 de zogenaamde rentehobbel zal worden afgetrokken van de WGA basispremie alvorens deze 50-50 wordt verdeeld.
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt zijn, maar niet kunnen terugkeren in het eigen bedrijf, te ondersteunen bij reïntegratie in een ander bedrijf. Hiervoor zal extra budget beschikbaar worden gesteld uit het bestaande reïntegratiebudget. Een alternatief hiervoor is aansluiting bij een poortwachtergerelateerde activiteit met de bedoeling gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Indien bedrijven uit de Metaal en Techniek zich hierbij willen aansluiten dient dit gesubsidieerd te worden vanuit de bestaande reïntegratiegelden.
 • In het recente verleden zijn goede afspraken gemaakt over ARBO-catalogi (plan van aanpak). Deze afspraken worden gecontinueerd. Indien noodzakelijk zullen hierover financieel aanvullende afspraken worden gemaakt.

4. INKOMEN

4.1 Salarisverhogingen

De voor de werknemers geldende vaste salarissen worden structureel verhoogd per 1 april 2008 met 3,5% en per 1 februari 2009 met 3%. De tabellen worden met dezelfde percentages aangepast met uitzondering van de A-tabel tot en met 0 functiejaren.

Deze verhogingen gelden ook voor de minimum vakantietoeslag.

4.2 Eenmalige uitkering

 • In april 2008, december 2008 en november 2009 zal een eenmalige uitkering worden verstrekt van respectievelijk € 200, € 200 en € 400 bruto. Deze uitkering geldt voor werknemers (vakvolwassenen) die op 1 april 2008, 1 december 2008 respectievelijk 1 november 2009 in dienst zijn en op genoemde datum ouder zijn dan 22 jaar. Werknemers waarvan het inkomen mede afhankelijk is van provisie (conform het provisie-begrip van het pensioenreglement PMT) worden uitgezonderd van de eenmalige uitkeringen. Aan parttimers wordt de uitkering naar rato verstrekt. In april 2008 zullen ook de werknemers die op 1 november 2007 22 jaar en op 1 april 2008 nog geen 23 jaar zijn ook de eenmalige uitkering van april 2008 ontvangen. In december 2008 zullen ook de werknemers die op 1 juli 2008 22 jaar en op 1 december 2008 nog geen 23 jaar zijn ook de eenmalige uitkering van december 2008 ontvangen.
 • De bestaande leeftijdstabel (salarisgroepen A t/m J) wordt met ingang van 1 januari 2009 afgeschaft. Daarnaast zal het eindniveau van de salarisschalen B t/m F met 3% worden verhoogd, waarbij de functiejaren logisch zijn aangepast. Bijgevoegde nieuwe tabel zal op 1 januari 2009 worden ingevoerd. Omdat dit een complexe operatie betreft is goede voorlichting essentieel.
  • Indien in de onderneming een met de VV, OR of pvt overeengekomen loontabel wordt gehanteerd is de wijziging voor de salarisschalen B t/m F niet van toepassing.
  • Indien in een onderneming onvoorziene effecten optreden, zal dit bilateraal tussen werkgever en OR, pvt danwel het personeel worden besproken. In onderling overleg zal in de betreffende gevallen naar een passende oplossing worden gezocht.

4.3 Jongeren

De loonschalen voor jeugdigen, exclusief tabel WML, worden met 3% verhoogd per 1 juli 2008 en met 3% per 1 juli 2009.

5. NALEVING

 • Er wordt een paritaire werkgroep in het leven geroepen, die zich vereenvoudiging en verheldering van de Cao ten doel stelt.
 • De commissie uitleg zal de Vakraad adviseren omtrent concept antwoord(en) op gestelde vragen over Cao bepalingen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de gangbare juridische interpretatie. Voorts zal de commissie uitleg indien nodig adviseren over tekstuele aanpassingen over de Cao. Daarbij zal uitdrukkelijk gekeken worden naar de bedoeling van Cao partijen.
 • Artikel 2B lid 2: bezien zal worden of de definitie “vakkracht” voldoende dekkend is om de uit buitenland afkomstige werknemers onder die definitie te scharen. Ook zal bezien worden of de inlenersaansprakelijkheid voor de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden voldoende is geregeld.
 • Aan artikel 2B lid 1 wordt toegevoegd “en een verklaring vraagt dat de uitzendwerkgever de wettelijke bepalingen toepast, dat dit laatste niet van toepassing is als de uitzendwerkgever NEN-gecertificeerd is”.
 • Op de website van de Vakraad zal worden verwezen naar het meldpunt Arbeidsinspectie MOE-landen.
 • Er komt een onderzoek waaruit moet blijken dat de NEN certificering de flexibiliteit binnen de bedrijfstak niet anders beperkt dan het uitsluiten van uitzendbureaus die de Nederlandse wetgeving niet in acht nemen. Als uit het onderzoek blijkt dat alleen malafide uitzendbureaus worden uitgesloten kan het worden opgenomen in de Cao.

6. HEFFINGEN

6.1. Basisheffing O&O fondsen

De basisheffing van de O&O fondsen wordt 0,50%. De heffing is als volgt opgebouwd: 0,50% voor jeugdplan en bijscholing. Indien de financiële middelen de binnen het O&O-fonds afgesproken bestedingsplannen niet kunnen dekken c.q. ontoereikend zijn kan het fonds besluiten een voorstel te doen de heffing aan te passen.

6.2. SFM/MET

Partijen handhaven de heffingspercentages ten behoeve van SFM, en MET, op het huidige niveau en continueren de heffingen en Cao op de gebruikelijke voorwaarden.

6.3. Cao AvIM

De Cao-AvIM zal worden verlengd met vijf jaar na afloop van de huidige looptijd van die Cao.

7. STUDIE NAAR OUDERENBELEID IN BEDRIJVEN EN UITWERKING PARITAIR ADVIES COMMISSIE LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

Partijen zullen gedurende de looptijd van de Cao een studie doen naar de mogelijkheid om tools te ontwikkelen voor de introductie van leeftijdsbewust personeelsbeleid. In deze studie zullen tevens de aanbevelingen van de paritaire commissie leeftijdsdiscriminatie worden meegenomen. Voor de studie en de ontwikkeling van de tools zal gebruik worden gemaakt van de middelen, die thans ten behoeve van werkgevers aanwezig zijn in Vakraad -verband, tot een maximum van 1,5 miljoen euro.

8. OVERIGE Cao-ONDERWERPEN EN -ARTIKELEN

 • De keuzemogelijkheden voor werknemers m.b.t. tot het laten ingaan van pensioen in relatie tot de zgn. hoog-laag constructie zal door PMT worden onderzocht op mogelijkheid en haalbaarheid. Bij positieve uitkomst zal implementatie tijdens de looptijd van de Cao worden ingevoerd.
 • De vredesplicht bepaling in de Cao geldt niet voor acties in het kader van wijziging van het ontslagrecht voor de looptijd van deze Cao.
 • Artikel 15 (dienstbetrekking met werknemers van 65 jaar en ouder) dient ook van toepassing te worden op alle werknemers die met pensioen gaan en daarna weer in de bedrijfstak Metaal en Techniek gaan c.q. blijven werken. Deze wijziging zal worden geëffectueerd indien het onderzoek inzake hooglaag als hierboven bedoeld, wordt geïmplementeerd.
 • In de regeling voor doktersbezoek zal “voor 1 april 2003” expliciet worden toegevoegd aan de formulering “bestaande regelingen”.
 • Het werkgelegenheidsfonds zal specifieke opleidingen met een MVO karakter, die worden voorgelegd vanuit de verschillende sectoren, beoordelen. Voor toekenning is een bedrag beschikbaar tot maximaal 25% van de beschikbare middelen in het werkgelegenheidsfonds per sector, met een maximumbedrag van 250.000 euro.
 • De verjaringstermijn van vakantiedagen (art. 58) wordt verhoogd naar 5 jaar.
 • Nieuw in dienst getreden werknemers ontvangen een introductiepakket met informatie over relevante bedrijfstakregelingen alsmede informatie over de betrokken werknemers- en werkgeversorganisaties.
 • In artikel 64 (gedwongen verzuim) zal een bepaling rond “harde wind” worden opgenomen als vorm van “gedwongen verzuim” waarbij aansluiting zal worden gezocht bij de (toepassing van de) sociale verzekeringswetten.

9. TEKSTUELE WIJZIGINGEN

 • De door de w.v. voorgestelde tekstuele wijzigingen worden doorverwezen naar de Redactiecommissie voorzover het geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengt. Inhoudelijke wijzigingen zullen worden besproken in DBVakraad.
  • Artikel 50 van de Cao (Vakantierechten) lid 2 kan worden geschrapt.
  • Artikel 53 van de Cao (Beperking van de vakantierechten) aanpassen aan de gewijzigde wetgeving.
  • Artikel 61 lid f van de Cao (Kort verlof) lid f kan worden geschrapt. Dit vanwege het feit dat het uitoefenen van het actief kiesrecht in de wet is geregeld (artikel 4.1 van de Wet Arbeid en Zorg).
  • Artikel 65a van de Cao (Aanvullend invaliditeitspensioen) vervallen door inwerkingtreding WIA per 1 januari 2006.
  • Artikel 74c van de Cao (Kinderopvang) regeling is beëindigd en vervangen door nieuwe wetgeving.
  • Bijlage 10 van de Cao (Regeling kinderopvang) kan vervallen.

VOORSTEL Salaristabel Cao Metaal en Techniek NIEUWE STRUCTUUR met extra functiejaren salarisgroepen B t/m F

variant algemeen +3,5% per 1-4-2008 en afkomstig uit jeugdtabel
jeugd t/m 21 jaar PLUS 3% per 1-7-2008) afkomstig uit leeftijdtabel
MAANDTABEL per 1-1-2009 gemiddelde 22 jr Jgr.IV en Jgr.II
leeftijd Jeugdgroep I Jeugdgroep II Jeugdgroep III Jeugdgroep IV
wml VBO/ MAVO/ VMBO vakdiploma voortgezet vakdiploma
16 460,60 570 626 705
17 527,35 657 717 805
18 607,45 754 824 929
19 700,90 872 952 1.070
20 821,05 1.021 1.115 1.254
21 967,90 1.203 1.313 1.478
22 1134,75 1.483 1.550 1.617
salaris-functiegroep
Functiejaren
A/2 B/3 C/4 D/5 E/6 F/7 G/8 H/9 I/10 J/11
0 1.335 1.646 1.713 1.749 1.804 1.895 2.050 2.224 2.434 2.687
1 1.598 1.695 1.727 1.766 1.838 1.939 2.094 2.273 2.490 2.743
2 1.611 1.711 1.740 1.785 1.872 1.981 2.138 2.315 2.542 2.798
3 1.627 1.722 1.753 1.800 1.901 2.023 2.187 2.367 2.596 2.859
4 1.735 1.766 1.821 1.938 2.064 2.230 2.417 2.649 2.914
5 1.752 1.783 1.837 1.970 2.106 2.275 2.462 2.698 2.969
6 1.770 1.801 1.865 2.003 2.151 2.316 2.510 2.752 3.027
7 1.787 1.819 1.893 2.063 2.216 2.366 2.555 2.803 3.086
8 2.604 2.859 3.142
9 2.908 3.200
10 3.258
genormaliseerd

B-deel Cao Technisch Installatiebedrijf

De egalisatieheffing voor OTIB bedraagt met ingang van 1 februari 2008 0,5%.

B-deel Metaalbewerkingsbedrijf

OOM-premie 2008

De basis-heffing OOM van 0,50% wordt met een egalisatieheffing van maximaal 0,10% verhoogd, zodat de totale premie uitkomt op 0,60%.

De 0,02% uit de vorige Cao-periode zal worden gebruikt voor het plan van aanpak Arbeidsomstandigheden Metaalbewerking.

B-deel Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

Scholingsheffing

De basis-heffing OOMT voor tankstation-, autowas-, motorenrevisie- en autoverhuurbedrijven zal worden gesteld op 0,25% in plaats van 0,50%.

Voor de tweewielerbedrijven zal de verplichte deelneming aan het Vakantiefonds worden omgezet in een vrijwillige deelneming.

Artikel 83: tweewielerverkopers toevoegen na “automobielverkopers” Tankstations: afspraken hieromtrent zullen nader worden uitgewerkt op zo kort mogelijke termijn.

B-deel Isolatiebedrijf

De egalisatieheffing van 0,2% wordt voor de looptijd van dit akkoord gecontinueerd.

B-deel Carrosseriebedrijf

De basis-heffing OOC voor autobekleed-, autorestauratie-, autopoets- en motorfiets-herstelbedrijven wordt gesteld op 0,25% in plaats van 0,50%.

De inhoud van het principe akkoord treft u ook aan in de bijlage Principe akkoord arbeidsvoorwaarden 2008/2009.