Home

De FWT voert namens de leden de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal- & Techniek. Het gaat hierbij om de Cao voor het carrosseriebedrijf, de Cao voor de goud- en zilvernijverheid, de Cao voor het isolatiebedrijf, de Cao voor het metaalbewerkingsbedrijf en de Cao voor het technisch installatiebedrijf. De Cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen tezamen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de Cao’s valt, de grootste Cao in de marktsector van Nederland. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

NVvM logo VGS FOCWA logo FME logo
VIB KM FGZ Techniek Nederland
NVKL NGO SBG

 

Privacy Policy

Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FWT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FWT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u de contactgegevens vinden via de button ‘contact’ op deze website.