Categoriearchief: Nieuws 2021

Nieuwe cao’s maken werken in Metaal en Techniek aantrekkelijk

De teksten van het op 15 april jl. afgesloten principeakkoord voor de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek zijn aangemeld bij het ministerie van SZW. Deze zal de nieuwe cao’s binnenkort vervolgens algemeen verbindend verklaren. De cao’s houden een beter loon in voor alle medewerkers en jongeren krijgen zelfs een extra loonsverhoging van minimaal 5%. De sector Metaal & Techniek biedt al jaren enorme loopbaanmogelijkheden voor jonge medewerkers.

Looptijd dertig maanden
De nieuwe cao’s hebben looptijden van dertig maanden en lopen af per 1 april 2024. De lonen stijgen per 1 juli met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.

Rust en duidelijkheid
Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘De lange looptijd van 30 maanden geeft rust en duidelijkheid. Dat is goed voor werkgevers én werknemers. De nieuwe cao’s zijn extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent.’

Verbetering voor jongeren
Het belang van de sector in de samenleving neemt snel toe. Daardoor groeit de vraag naar technische vakmensen en de carrièrekansen voor jongeren in de metaal- en technieksector. In de cao’s hebben werkgevers en vakbonden de volgende afspraken gemaakt: jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.

Ook verbetering voor ouderen
De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro of in regelmatige ploegen-, consignatiedienst werken komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Onderhandelingen cao’s Metaal & Techniek vastgelopen

Ondanks meerdere handreikingen werkgevers zijn vakbonden niet bereid verder te praten

De onderhandelingen die moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek zijn, ondanks handreikingen van werkgevers, door vakbonden afgebroken. Vakbonden hebben grote moeite met het constructieve gesprek dat werkgevers willen voeren om te komen tot één integrale ouderenregeling, waaronder de door vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden. “Het is teleurstellend dat er niet verder gesproken wordt over de, overigens niet in beton gegoten, door werkgevers geschetste contouren voor een nieuwe cao”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT na afloop van het cao-overleg.

Werkgevers hebben voorgesteld de maandlonen in een nieuwe cao met een looptijd van 12 maanden, te verhogen met € 42,50 per maand in plaats van een percentage over alle lonen. Hiermee gaan met name jongeren er meer op vooruit, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de sector. Kijkend naar de laatste cao is er daarmee sprake van een goede loonsverhoging van gemiddeld 2,8% per jaar in de periode 2019-2022. Zelfs met de impact van de coronapandemie op bedrijven zijn de lonen meer dan gemiddeld verhoogd. Follon: ”Helaas was dit voor vakbonden onvoldoende om tenminste met ons in gesprek te blijven. Dat is teleurstellend”.

Complete cao
Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes keer op keer aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao compleet is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden. Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. “Daarover willen we nog steeds verder praten”, zegt Follon. “Het is belangrijk te beseffen dat we nu ook al een complete cao hebben. Een heleboel zaken zijn al goed geregeld. De huidige cao is in die zin af. Als vakbonden toch iets willen toevoegen aan de cao, vinden werkgevers dat er dan ook goed moet worden gekeken naar de effectiviteit van de al bestaande afspraken.”

Vakbonden hebben de onderhandelingen beëindigd en aangekondigd de werkgevers een ultimatum te stellen om aan hun eisen te voldoen.

Werkgevers willen nog steeds kwalitatieve stappen nemen voor gebalanceerde cao

Onderhandelingen cao’s Metaal & Techniek voor onbepaalde tijd opgeschort

Na vier onderhandelingsrondes die hadden moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek, hebben vakbonden het cao-overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Vakbonden willen de inbreng van werkgevers voorleggen aan de eigen achterban. Werkgevers verenigd in de FWT en vakbonden zijn zonder concreet resultaat te boeken uit elkaar gegaan.

“Het is teleurstellend dat vakbonden nu niet verder met ons in gesprek willen blijven”, omschrijft Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, het gevoel dat na afloop van de onderhandelingen bij werkgevers heerste.

“Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao af is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling). Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. Ondanks dat de onderhandelingen nu zijn opgeschort, zien we nog steeds perspectief”, zegt Follon.

Follon: “Het is verstandig om over deze voor de sector belangrijke actuele thematiek te blijven praten en mee te bewegen met wat speelt op de werkvloeren van bedrijven. De mogelijkheid om open en eerlijk te kunnen praten over duurzame inzetbaarheid staat op het spel. Werkgevers willen juist investeren in het ouderenbeleid, de RVU toevoegen, maar ook een aantal ouderenregelingen ombuigen in het kader van de toegenomen vitaliteit bij ouderen.” En over de inbreng van de werkgevers: “Voor de RVU-regeling hebben we een goede definitie van zwaar werk voorgesteld. Daarnaast investeren we als werkgevers extra in jeugdigen. Ook willen we ons inspannen om flexwerk te beperken. Maar alles wel in balans met andere bestaande arbeidsvoorwaarden en daarbij is het van belang dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.”

Werkgevers zijn van mening dat de cao meer ruimte zou moeten bieden om in te spelen op verschillen in omvang, in strategische oriëntatie en in bijpassende businessmodellen. Follon: “Dat laat vanzelfsprekend onverlet dat de cao zekerheid biedt voor alle werknemers: onze cao is een minimum-cao. Dat betekent onder andere dat er ten opzichte van het minimum geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden.” Werkgevers willen in gesprek komen met de vakbonden over de inbreng die ze hebben gedaan. “De contouren zijn helder, maar niet in beton gegoten. Bovendien zijn de gesprekken nog niet in de fase aangekomen waarin concreet over loon kon worden gesproken”, aldus Follon.

Wanneer de werkgevers en vakbonden weer aanschuiven voor nieuwe onderhandelingen is op dit moment nog onduidelijk.

Cao moet voldoende ruimte bieden om op werkvloer zaken te regelen

Heldere taal werkgevers na derde onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek

‘De uitgangspunten voor werkgevers in deze cao-onderhandelingen zijn helder en concreet. Het moet een betaalbare, evenwichtige en flexibele cao worden’. Zo formuleerde Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de derde dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek, nogmaals de door de werkgevers ingebrachte toetsstenen waaraan een cao-akkoord moet voldoen.

Volgens Follon is een betaalbare cao noodzakelijk vanwege de cao-verhogingen in de afgelopen periode en de druk op de winstgevendheid door niet beschikbare en hoge prijzen van materialen. “Maar werkgevers willen ook een aantrekkelijke sector voor iedereen, jong en oud. Verder is flexibiliteit nodig omdat de cao ruimte moet laten aan werkgevers en werknemers om op de werkvloer zaken te regelen.” Aan deze uitgangspunten zou een af te sluiten akkoord moeten voldoen vindt de werkgeversonderhandelaar. “Uiteindelijk willen we een cao die voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. We willen een cao die goed is voor de medewerkers, want wij hebben onze vakmensen hard nodig. Maar de cao moet niet slecht uitpakken voor de werkgevers, want zij zorgen wel voor de continuïteit van de bedrijven.”

Tijdens de derde onderhandelingsronde is met de vakbonden verder gepraat over duurzame inzetbaarheid, het generatiepact en ouderenbeleid. Volgens werkgevers is de cao op vele vlakken afgerond. Maar als de cao toch aangepast moet worden, dan moet er ook gekeken worden naar bestaande regelingen. In het licht van een effectieve balans hebben werkgevers voorstellen gedaan, waaronder de bereidheid om door te praten over het invoeren van een RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) in combinatie met aanpassing van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de ontziemaatregelen naar 60 jaar.

Benadrukt is dat duurzame inzetbaarheid ertoe moet leiden dat iedereen tot aan zijn pensioen uitdagend werk kan verrichten, waarde kan toevoegen en dat in een veilige en gezonde omgeving kan doen.

In tegenstelling tot werkgevers willen vakbonden de cao op heel veel punten uitbreiden. De partijen liggen dus nog ver uit elkaar.

De laatste cao-onderhandelingsronde is gepland op 27 september a.s.

Cao moet voldoende ruimte bieden voor maatwerk oudere werknemer

Tweede onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek in teken duurzame inzetbaarheid

Werkgevers zijn van mening dat de cao effectief toegerust moet zijn op het ontzien van de  oudere werknemers. “Onze werkgevers blijven graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van de oudere werknemer. Die moet fit en productief de eindstreep halen. Het verder ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzame inzetbaarheid in de komende cao-periode is voor werkgevers dan ook van groot belang”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de tweede dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek.

Werkgevers zijn van mening dat de cao op vele vlakken afgerond is en veel zaken op bedrijfsniveau kunnen worden geregeld waardoor meer maatwerk mogelijk is. Follon:
“Duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties. En daarbinnen zouden specifieke maatregelen moeten worden getroffen voor ouderen die daadwerkelijk ontzien moeten worden of waarvan we niet kunnen verwachten dat ze op dezelfde voet verder kunnen.” Vakbonden willen dat de cao’s de mogelijkheid moeten bieden om oudere werknemers drie jaar voor hun AOW te laten uittreden via de zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-regeling). “Werkgevers zetten in op het effectiever maken van huidige regelingen en duurzame inzetbaarheid. De RVU is alleen bespreekbaar als het in balans is met andere maatregelen. We zullen na moeten denken over de wijze waarop we onze oudere werknemers fit, vitaal en productief kunnen blijven inzetten. Het verder stapelen van regelingen schaadt de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer. De discussie moet verder gevoerd worden over de effectiviteit van de ouderenregelingen”, aldus Follon.

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde over de cao’s in de Metaal & Techniek gereageerd op elkaars voorstellen. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat een cao-akkoord bij moet dragen aan de continuïteit van de ondernemingen in onze bedrijfstakken en antwoord geven op de uitdagingen waarvoor de bedrijven zich geplaatst zien, zoals de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De onderhandelingen worden voortgezet op 14 september a.s.

 

FWT tijdens eerste overlegronde cao Metaal & Techniek: Kritische jaren voor de boeg

Tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, hebben de werkgeversorganisaties, verenigd in de FWT, benadrukt dat veel bedrijven nog in de ban van de coronacrisis zijn. “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is onzeker”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT. “Wat wel zeker is, is dat de inkoopprijzen en de exploitatiekosten zeer sterk gestegen zijn. Dit heeft een behoorlijke impact op de winstgevendheid van de bedrijven, ondanks een toegenomen orderpositie.”

De eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen. De voorstellen die FWT heeft toegelicht, zijn opgebouwd rond drie thema’s. Follon: “De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om alle werknemers duurzaam in de bedrijven in te zetten. Ouderenbeleid maakt een belangrijk onderdeel uit van dit thema: de uitdaging is ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden.”

Kennisontwikkeling
Een ander belangrijk thema heeft volgens Follon betrekking op de snelle technologische ontwikkelingen. “Deze vinden plaats in al onze bedrijfstakken en leiden ook tot nieuwe businessmodellen. Maatwerk en wendbaarheid bij bedrijven is daarbij van belang. Dat vraagt ook meer van de werknemers. Zij zullen steeds meer de regie over hun eigen loopbaan moeten nemen en zich voortdurend blijven ontwikkelen en nieuwe kennis moeten vergaren. Werkgevers zullen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen.”

Aantrekkelijke werkgever
Het derde thema betreft de noodzaak om de bedrijfstak aantrekkelijk te houden voor de honderdduizenden mensen die er werken. “Voor bedrijven is er veel te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Bedrijven moeten concurrerend blijven op de arbeidsmarkt. Thema’s als sociale innovatie zijn daarbij van belang. Perspectief op werkzekerheid en ontwikkeling zijn daarbij belangrijke bouwstenen”, aldus Follon. FWT heeft de vakbonden voorgesteld om per thema te bespreken welke voorstellen in onderlinge samenhang een bijdrage kunnen leveren.

Voorstellen vakbonden
Tijdens de eerste overlegronde werd duidelijk dat de bonden een forse loonstijging eisen, oplopend tot 5% op jaarbasis. Verder willen ze verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Follon: “Ook hebben zij voorgesteld om invulling te geven aan de mogelijkheid die het tijdelijke pensioenakkoord biedt om werknemers vervroegd uit te laten treden (RVU). Werkgevers zien dit als een onderdeel van het thema duurzame inzetbaarheid, c.q. ouderenbeleid. Dit kan in gezamenlijkheid besproken worden met onder andere seniorendagen, generatiepact, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar”, vindt Follon.

Het overleg wordt op 7 september a.s. voortgezet.

Start cao-onderhandelingen metaal en techniek op 31 augustus 2021

De cao’s metaal en techniek verlopen op 1 oktober 2021. De werkgeversorganisaties, verenigd in de FWT, gaan daarom met de vakbonden onderhandelen over de nieuwe cao’s. De ledenvergadering van de FWT (FWT ROM) heeft op basis van de input van de leden in juni haar inzet bepaald. Op 31 augustus starten we met de cao-onderhandelingen. Daarna volgen er nog onderhandelingsrondes op 7, 14 en 27 september. Na elke ronde onderhandelingsronde kunt u op deze website een kort nieuwsbericht lezen.