2e dag cao onderhandelingen in het teken van het generatiepact

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart jongstleden over de Cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken.

De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en daardoor jongeren in de plaats kunnen komen. Vakbonden doen een oproep aan werkgevers om het idee van een generatiepact nader te verkennen.

Werkgevers hebben voorgesteld om de seniorenstaffel per 1 januari 2018 met een jaar op te schuiven, zodat de staffel begint bij 54 jaar en eindigt bij 66 jaar.

Voorts stelden de werkgevers voor om voor werknemers ouder dan 55 jaar die in een lagere functie gaan werken, het loon aan te passen.

Daarnaast willen werkgevers het mogelijk maken, dat werknemers tot vijf jaar voor hun pensioendatum in ploegendienst kunnen blijven werken. Vakbonden reageerden sceptisch.

Partijen hebben afgesproken de volgende keer verder te gaan met het idee van een generatiepact en dit dan een breder verband nader te bezien.

De onderhandelingen worden voortgezet op 29 maart a.s.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek van start

Vandaag troffen cao-partijen elkaar tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Zowel werkgeversorganisaties als de vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.

Werkgevers zijn voorzichtig optimistisch over de aantrekkende economie, maar benadrukten dat de gevolgen van de crisis nog steeds merkbaar zijn. De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is vooral om oudere werknemers betaalbaar en vitaal aan het werk te houden: het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, demotie, ploegendienst boven de 55 jaar.

De bonden zetten in op een loonstijging van 2,5 % op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken  maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Naast het inkomen zetten vakbonden in op het beperken van de inzet van flexwerkers en het beperken van flexibel werken. De bonden zetten voorts in op een generatiepact, waarbij het idee is onder een  reeks van voorwaarden dat ouderen minder werken en daarbij ruimte voor jongeren.

Het overleg verliep in goede sfeer en wordt op 15 maart voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

 

Voorstellenbrief FWT t.b.v. de cao’s Metaal & Techniek 2017 e.v.

De cao’s in de Metaal & Techniek lopen af op 30 april 2017. Deze maand beginnen de onderhandelingen over de nieuwe cao’s. De eerste drie data voor de onderhandelingen zijn vastgesteld: 8, 15 en 29 maart. Een reservedatum is gepland op 12 april. Ten behoeve van deze onderhandelingen heeft FWT vandaag de brief met de voorstellen van de werkgevers in de Metaal & Techniek naar de vakbonden gestuurd:Voorstellenbrief FWT CAO 2017 e.v

De cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek hebben betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en de goud en zilvernijverheid. De cao’s vormen tezamen de grootste cao in de marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal ca. 27.500 ondernemingen met ca. 330.000 werknemers.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

CAO-akkoord in de Metaal en Techniek

Cao-akkoord in de Metaal en Techniek
Gisteren hebben werkgevers en vakbonden een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, met ruim 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Het akkoord met een looptijd van 26 maanden voorziet onder andere in een beperkte, gespreide loonsverhoging van ruim 1,75 % op jaarbasis over de gehele looptijd. Het aantal seniorendagen voor oudere werknemers wordt beperkt.

De beheerste loonontwikkeling geeft de bedrijven in de Metaal en Techniek, zoals installatiebedrijven en metaalbewerkingsbedrijven, de mogelijkheid om te herstellen van de zware economische crisis van de afgelopen jaren. Om die reden is een langjarige cao afgesloten met structurele loonsverhogingen van 1,75% per 1 december 2015 en per 1 juli 2016 en van 0,55% per 1 januari 2017.

Seniorendagen
Een belangrijk winstpunt voor de werkgevers is de beperking van het aantal seniorendagen. De ingangsdatum van de eerste seniorendag wordt 53 jaar vanaf 1 januari 2017, dit is nu nog 50 jaar. Werknemers gaan tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen opbouwen. Tevens vervalt de opbouw van extra seniorendagen als een oudere werknemer langer dan 1 jaar ziek is én kan de werkgever de seniorendagen in bepaalde gevallen verplicht inroosteren.

Jongeren
Werkgevers willen jongeren interesseren voor een carrière in de Metaal en Techniek door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Daarom worden de jeugdlonen per september 2016 verhoogd. Werknemers onder de 50 jaar krijgen er vanaf 2017 een vakantiedag bij. Dit betekent dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen oudere en jongere werknemers kleiner worden.

Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, scholing en een onderzoek naar een vernieuwing van de cao.

De nieuwe cao Metaal en Techniek is tot stand gekomen na lang onderhandelen. De eerste cao-ronde vond plaats in januari van dit jaar.

Werkgevers Metaal & Techniek nodigen vakbonden uit om cao-onderhandelingen te hervatten

Den Haag, 10 september 2015 -  Werkgevers in de Metaal & techniek hebben vandaag vakbonden uitgenodigd om de cao-onderhandelingen te hervatten op 16 september.  Werkgevers zijn bereid om het eindbod van 19 maart 2015 in te trekken en zullen nieuwe voorstellen presenteren.

Werkgevers roepen vakbonden op de geplande acties geen doorgang te laten vinden  vinden.

Ron Follon, hoofdonderhandelaar van werkgeverskant: “Acties dragen niet bij aan het creëren van een oplossing van het cao-conflict, terwijl ze wel schadelijk zijn voor de relaties. We gaan er vanuit dat vakbonden en werkgevers op een constructieve wijze alsnog tot een cao zullen komen. “

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

Metaalwerkgevers: overleg in plaats van acties

De vakbonden hebben voor de komende periode acties aangekondigd in de Metaal & Techniek. Dit vanwege het uitblijven van een cao-akkoord.

De werkgevers in de Metaal & Techniek betreuren dat de vakbonden in de sector overgaan tot het voeren van acties. Volgens werkgeversonderhandelaar Ron Follon is het economisch herstel uitermate broos en verkeren veel bedrijven nog in zwaar weer. ‘Acties kunnen dat herstel verstoren en lijden tot (onevenredige) schade bij bedrijven’. Dat geldt ook voor de looneis van de vakbonden. ‘Een loonsverhoging van 3% past absoluut niet in het huidige economische klimaat’ aldus Follon, die de vakbonden heeft opgeroepen het overleg over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek te hervatten. ‘Alleen langs die weg kunnen werkgevers en werknemers zekerheid krijgen over de te hanteren arbeidsvoorwaarden’.

Met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, inkomen, ouderenbeleid en arbeidstijden staan er volgens Follon belangrijke dossiers op de agenda van het cao-overleg. ‘Daar kunnen alleen aan de onderhandelingstafel afspraken over worden gemaakt. Acties werken averechts’.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit bericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

Cao overleg Metaal & Techniek gebroken

Aan het eind van de 5e onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek, constateerden werkgevers dat de kloof om te komen tot nieuwe cao-afspraken onoverbrugbaar bleek, met name op de punten ouderenbeleid en loon.

Werkgevers hebben hierdoor aanleiding gezien om te komen tot een eindbod dat door vakbonden is afgewezen, waarna de vakbonden het overleg hebben afgebroken.

Korte samenvatting eindbod. (De volledige tekst van het eindbod is terug te vinden onder de navolgende link: Eindbod cao’s Metaal en Techniek 2015).

  • Hoewel er nauwelijks sprake is van enige inflatie hebben werkgevers een loonsverhoging voorgesteld van 2,8 % bij een looptijd van 22 maanden.
  • Daarbovenop voor jongeren met een (voortgezet) vakdiploma tweemaal een eenmalige uitkering van 1 % van het jaarsalaris.
  • T.a.v het ouderenbeleid wordt het aantal seniorendagen teruggebracht van 112,5 naar 105 dagen.Tevens worden seniorendagen niet meer toegekend bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Werkgevers willen investeren in opleidingsvouchers om oudere werknemers goed inzetbaar te houden.

De FWT stelt dat de bonden kansen laten liggen om tot een in deze tijd verantwoorde cao te komen en betreurt het dat er voor werkgevers en werknemers een onzekere tijd aanbreekt.

 

 

Geen resultaat cao overleg

Het op 3 maart 2015 gevoerde overleg over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek  heeft niet geleid tot een resultaat. Hoewel werkgevers en vakbonden het belangrijk vinden om tot een cao te komen, bestaat er een aanzienlijke kloof tussen de wederzijdse wensen.

Het beperken van de seniorendagen blijft een struikelblok; de vakbonden geven geen gehoor aan de dringende oproep van werkgevers om het aantal seniorendagen substantieel terug te dringen, onder handhaving van het aantal vrije dagen gedurende de loopbaan van de werknemer (dus jongeren meer en ouderen minder).

Werkgevers hebben een loonbod gedaan dat leidt tot koopkrachtbehoud. Werkgevers hebben aangeboden de lonen gedurende de looptijd van 22 maanden te verhogen met  ruim 1% in 2015 en 1% in 2016. Daarbovenop hebben werkgevers een incidentele verhoging geboden voor jeugdigen. Dit was voor de vakbonden onvoldoende. Zij handhaven hun eis van 3% in een cao van 12 maanden.

Partijen beraden zich in eigen kring op de ontstane situatie. Het overleg wordt op 19 maart a.s. voortgezet.

 

Cao overleg nadert cruciale fase

Op 17 februari jl. vond de derde ronde plaats van de cao onderhandelingen in de Metaal & Techniek. Het overleg heeft nog niet geleid tot overeenstemming. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat aanpassing van het ouderenbeleid en modernisering van de cao belangrijke elementen zijn om tot een nieuwe cao te komen.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van werkgevers om iets te doen aan het grote aantal seniorendagen, wilden de vakbonden daar niet in meegaan.

De werkgeverswens tot meer ruimte voor maatwerk in de onderneming in overleg met het personeel, is voor de vakbonden een brug te ver. De vakbonden willen juist meer regels in de cao, vooral op het terrein van arbeidstijden.

 De onderhandelingen worden op 3 maart a.s. voortgezet.

Tweede onderhandelingsdag cao: Aanzet tot oplossingen?

De tweede onderhandelingsdag over de cao’s in de Metaal & Techniek heeft in het teken gestaan van het bespreken van elkaars standpunten. De vakbonden zijn begonnen met een presentatie over hun enquête met betrekking tot werktijden. Werkgevers hebben uitvoerig stil gestaan bij de uitbreiding van de mogelijkheid om op ondernemingsniveau van de cao afwijkende afspraken te maken. Dit om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de situatie in de onderneming.

Ook is uitgebreid gediscussieerd over de wederzijdse voorstellen over ouderenbeleid, waaronder de seniorendagen. Door werkgevers is voorgesteld om een aantal onderwerpen die met elkaar samenhangen gezamenlijk te verkennen.

Vooruitlopend op een mogelijk te bereiken akkoord, hebben cao-partijen besloten om, voor werknemers die vanaf 1 maart 2015 ouder zijn dan 58 jaar en 10 maanden, voor 2015 de mogelijkheid te continueren dat na een bedrijfseconomisch ontslag en de daaropvolgende WW-periode gebruik kan worden gemaakt van de overgangsregelingen van PMT. Dit om de onzekerheid m.b.t. het voortbestaan van deze regeling weg te nemen.

De onderhandelingen worden voortgezet op 17 februari a.s.